688. Verbetering Maasdijk, traject Neerloon - Demen

Het voornemen betreft de verbetering van het dijktraject Neerloon – Demen (hmp 360-423). Het dijktraject bevindt zich op de linker Maasoever ter hoogte van Ravenstein en bestaat uit de dijkvakken Neerloon, Ravenstein en Demen.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
05-04-1995 Datum kennisgeving
05-04-1995 Ter inzage legging van de informatie
12-06-1995 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
27-01-1997 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
25-02-1997 Kennisgeving MER
25-02-1997 Ter inzage legging MER
15-04-1997 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De projectnota/MER bevat naar het oordeel voldoende informatie voor de besluitvorming. De Commissie adviseert onder meer om: 

● een meer expliciete waardering van de cultuurhistorische en landschappelijke elementen die zijn ontstaan door Maaskanalisatiewerken, ook in het bredere verband van het gehele Maastraject;

● de in het MER beschreven technische tekortkomingen ten aanzien van erosiebestendigheid en het daarop gebaseerde ontwerp, in samenhang met het beheer, nog eens te beschouwen in het licht van deze nieuwe inzichten over erosiebestendigheid in het door de Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen (TAW) uitgebrachte “Technische rapport klei voor dijken” (mei 1996) en de daarbij horende notitie (d.d. 17-12-1996).

● aan te geven wat de mogelijkheden zijn voor een meer natuurgerichte inrichting en beheer van het binnentalud.

In het besluit van de provincie is opgenomen dat er een evaluatieprogramma dient te worden opgesteld voor het volgen van de effecten tijdens en na uitvoering van het project.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Jacques Leemans
prof. dr. ir. Frans Maas
drs. Lammert Prins
ir. Schiereck

Voorzitter: dr. Jacques de Smidt
Werkgroepsecretaris: drs. Alfons Vernooij

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Waterschap de Maaskant

Bevoegd gezag
Noord-Brabant

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C12.2 tot 1-4-2011: Zee-, delta- of rivierdijk >= 5km, 250m3 profiel: wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018