677. Woningbouw Etten-Leur-noord

De gemeente Etten-Leur heeft plannen om een woningbouwlocatie met circa 2000 tot 2400 woningen te ontwikkelen met de daarbij behorende infrastructuur. Voor de periode die het uitwerkingsplan van het streekplan bestrijkt (tot 2005) zal sprake zijn van de realisatie van 1800 à 1900 woningen.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
22-02-1995 Datum kennisgeving
22-02-1995 Ter inzage legging van de informatie
20-04-1995 Advies uitgebracht
Toetsing
12-05-1996 Kennisgeving MER
12-05-1996 Ter inzage legging MER
30-07-1996 Toetsingsadvies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

Gezien het vergevorderde stadium waarin de besluitvorming over de aanleg en het ontwerp van Etten-Leur Noord verkeerde, adviseerde de Commissie om het MER toe te spitsen op de volgende punten:

 • motivering van eerder gemaakte keuzes en de rol die milieuoverwegingen daarbij hebben gespeeld;
 • variaties in de ophoging van Brandseweg 2 in relatie tot de plaatsen waar kwel optreedt;
 •  het ontwerp en de in- en externe ontsluiting van Etten-Leur Noord, in samenhang met het reeds gekozen tracé van de omleidingsweg;
 • de invloed op nabijgelegen natuur(ontwikkelings-)gebieden.

  In het toetsingsadvies kwam de Commissie tot de conclusie dat het MER voldoende informatie bevatte voor de besluitvorming. Onder invloed van de aanbevelingen van de Commissie is het watersysteem als geheel milieuvriendelijker ingericht. In het besluit is geen evaluatieprogramma opgenomen.

 • Betrokken partijen

  Samenstelling van de laatste werkgroep

  drs. Gert Jan Baaijens
  ir. Wim Keijsers
  ing. Gerard van der Sterre, M.Sc.

  Voorzitter: ir. Peter van Duursen
  Werkgroepsecretaris: drs. Rob Bonte

  Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

  Initiatiefnemer
  Etten-Leur

  Bevoegd gezag
  Etten-Leur

  Overige gegevens

  Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


  Categorieën Besluit m.e.r.

  Code Omschrijving
  C11.1 tot 1-4-2011: Bouw >= 4000 woningen binnen, of >= 2000 woningen buiten bebouwde kom

  Bijgewerkt op: 10 mrt 2010