671. Landinrichting Vechtstreek

In 1988 hebben de drie Hollandse Landbouworganisaties in de Vechtstreek een verzoek ingediend om landinrichting voor te bereiden. De Centrale Landinrichtingscommissie heeft in 1991 haar zienswijze vastgesteld en heeft gezien de complexiteit van de inrichtingsproblematiek vooralsnog een voorkeur uitgesproken voor de gefaseerde voorbereiding. In het Structuurschema Groene Ruimte is in 1993 de noordelijke Vechtstreek aangemerkt als strategisch groenproject in het kader van de Randstadgroenstructuur. Uitwerking heeft plaatsgevonden in het Gebiedsperspectief Vechtstreek (1994). Het project is geplaatst op het Voorbereidingsschema Landinrichting 1994.  Ten behoeve van de besluitvorming over het landinrichtingsplan Vechtstreek (oppervlakte van 8500 hectare) dient de m.e.r.- procedure te worden doorlopen.  

Procedure en adviezen

Richtlijnen
26-01-1995 Datum kennisgeving
26-01-1995 Ter inzage legging van de informatie
31-03-1995 Advies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

Bij de start van de procedure in 1995 was onduidelijk welke plannen onderdeel uitmaakten van het landinrichtingsplan. Voor het gebied de Vechtstreek of delen hiervan waren immersreeds een aantal plannen opgesteld, zoals het Restauratieplan voor de Vecht en het Herstelplan Naardermeer. In de aanbiedingsbrief bij het richtlijnenadvies wijst de voorzitter van de werkgroep op deze onduidelijkheid. De provincie onderkende dit probleem en heeft in augustus 1995 laten weten de definitieve richtlijnen pas vast te stellen nadat over de autonome ontwikkeling in het gebied duidelijkheid bestaat. Daarbij wordt onderzocht of landinrichting wel het geëigende instrument is voor het oplossen van de problemen in het gebied. 

In 2001 is besloten om de reikwijdte van het project drastisch in te perken. Er bleek onvoldoende draagvlak voor landinrichting in het gehele gebied de Vechtsstreek. Het landinrichtingsproject is nu beperkt tot de Horstermeerpolder. Voor de Zuidpolder wordt m.e.r. niet zinvol geacht en over de Bloemendaalsepolder wordt in een later stadium een besluit genomen.

In de definitieve richtlijnen richten zich derhalve op de Horstermeerpolder.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Aat Barendregt
Ad Boonman
prof. ir. Eric Luiten
ir. Jan Taks

Voorzitter: ir. Karel Veldhuis
Werkgroepsecretaris: ir. Veronica ten Holder

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Noord-Holland

Bevoegd gezag
Noord-Holland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C09.0 tot 1-4-2011: (Her)inrichting landelijk gebied met functiewijziging >= 250ha

Bijgewerkt op: 31 aug 2007