665. Be-/verwerking bouw-/sloopafval/verontreinigde grond Pouw

De voorgenomen activiteit betreft het uitbreiden van de huidige inrichting van Theo Pouw Beheer B.V. Het gaat om een capaciteitsvergroting van de bestaande bedrijfsactiviteiten (bijvoorbeeld van de puinbreker en de wasinstallaties). Daarnaast zullen een aantal nieuwe activiteiten worden ontplooid, zoals de realisering van een hal voor de cultivering van verontreinigde grond en slibben.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
23-01-1995 Datum kennisgeving
23-01-1995 Ter inzage legging van de informatie
22-03-1995 Advies uitgebracht
Toetsing
29-05-1996 Kennisgeving MER
29-05-1996 Ter inzage legging MER
16-08-1996 Toetsingsadvies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

In de vergunningaanvraag wordt een voorkeursalternatief opgenomen, waarin enkele elementen uit het meest milieuvriendelijke alternatief (MMA) zijn verwerkt. In de ontwerpbeschikking wordt daaraan een element toegevoegd, te weten het niet vergunnen van een slibdrooginstallatie. De ontwerpbeschikking bevat een compleet evaluatieprogramma. Hierin wordt (mede naar aanleiding van het toetsingsadvies van de Commissie) aandacht besteed aan de emissie van fijn stof en koolwaterstoffen. Op basis van de resultaten van de evaluatie (een en drie jaar na inwerkingtreding van de vergunning) zal worden besloten of verdere elementen uit het mma moeten worden toegepast.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Johan van der Gun
drs. Joost van der Pluijm

Voorzitter: ir. Karel Veldhuis
Werkgroepsecretaris: Rik Herngreen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Theo Pouw Beheer B.V. Utrecht

Bevoegd gezag
Utrecht

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Utrecht


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C18.2 tot 1-4-2011: Oprichten inrichting voor gevaarlijk afval: verbranden, chemisch behandelen, storten of in de ondergrond brengen
D18.3 tot 1-4-2011: Wijzigen van inrichting voor diverse afvalstoffen

Bijgewerkt op: 10 jul 2018