657. Verwerking oplosmiddelen ATF te Drachten, locatie De Lier

ATF Chemie B.V. heeft het voornemen haar inrichting uit te breiden met een installatie voor de verwerking van oplosmiddelhoudende gevaarlijke afvalstoffen op de locatie De Lier te Drachten. Deze activiteiten vinden momenteel plaats bij de firma Siegers in Groningen.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
13-12-1994 Datum kennisgeving
13-12-1994 Ter inzage legging van de informatie
22-02-1995 Advies uitgebracht
Toetsing
05-11-1996 Kennisgeving MER
05-11-1996 Ter inzage legging MER
07-01-1997 Toetsingsadvies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

Naar het oordeel van de Commissie bevatte het MER voldoende informatie om het milieubelang een volwaardige plaats te geven in de besluitvorming. Zij deed wel aanbevelingen voor de besluitvorming ten aanzien van acceptatiecriteria en monitoring/evaluatie achteraf. De Wvo-vergunning zal voor de integrale inrichting worden verleend. 

De Wm- vergunning bevat geen duidelijke evaluatieparagraaf. Wel moet de vergunninghouder met betrekking tot de aspecten genoemd in de hoofdstukken Leemten in kennis en Aanzet tot evaluatieprogramma van het MER, alsmede de Adviezen van de Commissie m.e.r. een uitvoeringsplan ter goedkeuring aan het bevoegd gezag voorleggen binnen drie maanden na het van kracht worden van de beschikking. Er zullen 2 keer per jaar metingen van de emissie naar de lucht worden uitgevoerd naast de normale controle op de goede werking van het actief koolfilter. Zo nodig zal een onderzoek naar geuremissies worden verricht.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

prof. ir. Brasser
ir. Ab Dirkzwager
ir. Frans Jan Schuurman

Voorzitter: mr. Jan-Willem Kroon
Werkgroepsecretaris: ir. Romke Seijffers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Afvalstoffentransport Friesland (ATF) b.v.

Bevoegd gezag
Fryslan
Wetterskip Fryslân

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Friesland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
B00.5 scheiding van gewoon, van gevaarlijk afval, m.e.r.-pl. in Besluit 1994

Bijgewerkt op: 10 jul 2018