655. Landinrichting 'Boskoop'

De voorgenomen activiteit betreft de uitvoering van landinrichting van het gebied Boskoop. Kenmerkend voor dit gebied zijn problemen in de boomteelt, infrastructuur en waterkwaliteit. Uitgegaan wordt van herinrichting zonder herverkaveling.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
07-12-1994 Datum kennisgeving
07-12-1994 Ter inzage legging van de informatie
10-02-1995 Advies uitgebracht
Toetsing
18-12-1997 Kennisgeving MER
18-12-1997 Ter inzage legging MER
Toetsing a
25-06-1998 Toetsingsadvies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

In de richtlijnenfase is de m.e.r. procedure voor het project Boskoop gekoppeld aan de procedure voor het landinrichtingsproject Reeuwijk, omdat deze projecten sterk van elkaar afhankelijk zijn. Het MER voor Boskoop is vervolgens echter separaat gepubliceerd en ter toetsing voorgelegd. De Commissie heeft tijdens de toetsing geconstateerd dat in het VOP/MER essentiële informatie ontbrak over de verkeerssituatie in en rond het plangebied en de waterhuishouding. Zij heeft geadviseerd het MER aan te vullen met een modelmatige berekening van de huidige verkeersstromen en de toekomstige verkeersstromen bij de verschillende varianten. Ten aanzien van de waterhuishouding heeft de Commissie geadviseerd feitelijke gegevens te verstrekken over het waterbeheersingssysteem, de nutriëntengehaltes in het plangebied voor en na realisatie van de watertoevoer uit de Oude Rijn. Tevens heeft zij geadviseerd een variant uit te werken waarbij meerwaarde wordt verkregen door de inlaat uit de Oude Rijn via een voorziene ecologische verbindingszone ten noorden van het plangebied te leiden naar het plangebied.  

In de aanvulling wordt informatie verstrekt over het uitgevoerde modelmatige verkeersonderzoek in de driehoek N207, A12 en toekomstige N11 en wordt ingegaan op de waterhuishouding. De aanvulling op het verkeersonderzoek heeft geleid tot een ander voorkeursalternatief voor de verkeersstructuur in Boskoop.

Tijdens de procedure heeft de provincie een gebiedscommissie ingesteld die tot taak heeft oplossingen te vinden voor de verkeersproblematiek en de waterhuishouding in de driehoek N207, A12 en toekomstige N11. Het werk van de gebiedscommissie zal het kader vormen voor het MER Landinrichting Reeuwijk en een mogelijke aanpassing voor het Landinrichtingsplan Boskoop.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Frank Brandsen
ir. Hermans
ir. Wim Keijsers
ir. Keurentjes
prof. ir. Eric Luiten
ing. Gerard van der Sterre, M.Sc.

Voorzitter: ir. Peter van Duursen
Werkgroepsecretaris: ir. Veronica ten Holder

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Zuid-Holland

Bevoegd gezag
landinrichtingscommissie

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C09.0 tot 1-4-2011: (Her)inrichting landelijk gebied met functiewijziging >= 250ha

Bijgewerkt op: 10 jul 2018