605. Cultureel-recreatief centrum (megabioscoop) te Diemen

Het voornemen behelst de aanleg van een complex van circa 25 bioscoopzalen met congresruimte, horeca- en winkelvoorzieningen en parkeervoorzieningen, te vestigen in het park aan de Bergwijkdreef in het kantorengebied 'Bergwijkpark' in Diemen.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
14-04-1994 Datum kennisgeving
14-04-1994 Ter inzage legging van de informatie
15-06-1994 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
11-09-1996 Kennisgeving MER
11-09-1996 Ter inzage legging MER
Toetsing a
12-03-1997 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
12-03-1997 Kennisgeving MER
12-03-1997 Ter inzage legging MER
25-04-1997 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

In het MER was ten opzichte van de richtlijnenfase de capaciteit verkleind van 6000 à 8000 tot 4900 stoelen.

De Commissie kwam bij de toetsing tot het oordeel dat het MER en het aangepaste MER voldoende informatie bieden voor de besluitvorming. Zij merkte op dat bij dit type projecten de vervoersproblemen de belangrijkste aspecten zijn voor de besluitvorming en adviseerde om bij het uiteindelijke besluit een nadere onderbouwing op te nemen van de verhouding privé autogebruik/openbaar vervoer en de noodzaak van de geplande aantallen parkeerplaatsen. Tevens adviseerde zij de monitoring af te stemmen op metingen van werkelijke aantallen privé auto’s.

In het bestemmingsplan is niet voor het meest milieuvriendelijke alternatief gekozen omdat het voornemen al uitgaat van bezoekers die voor hoog percentage (50%) gebruik gaan maken van het openbaar vervoer. Er is bij het besluit een evaluatieprogramma vastgesteld dat ervoor zorgt dat de verkeersontwikkeling na ingebruikname zorgvuldig wordt gemeten zodat per jaar informatie beschikbaar komt over het aantal bezoekers, hun herkomst, het vervoer middelengebruik, de parkeersituatie en de flankerende maatregelen die worden genomen ten gunste van het fiets/OV-gebruik. In de vergunning worden eisen ten aanzien van gebruik en afstemming op openbaar vervoer opgenomen.

Na de vaststelling van het plan op 18 december 1997 is de goedkeuring van GS op 30 juni 1998 onthouden omdat de vestiging van de megabioscoop de situatie in de bioscoopmarkt zou bedreigen. De gemeente is tegen de afkeuring in beroep gegaan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, die de onthouding van goedkeuring op 23 maart 2000 heeft vernietigd. Hierop heeft GS op 19 september 2000 alsnog ingestemd met het bestemmingsplan.

Tegen de instemming is echter ook beroep aangetekend. In februari 2003 verklaarde de Raad van State de protesten tegen de megabioscoop ongegrond. Wanneer de eerste paal de grond in gaat is nog niet duidelijk. De megabioscoop kan nog steeds in het Bergwijkpark worden gebouwd, mits een procedure over een kapvergunning in het voordeel van Diemen uitvalt. Hoewel Kinepolis kampt met teruglopende bezoekersaantallen in België en Frankrijk, verwacht de gemeente Diemen dat de firma tekent voor de bouw van de megabioscoop in Diemen-Zuid. Die zou bijna dertig miljoen euro kosten

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Ed Nozeman
ing. Gerard van der Sterre, M.Sc.

Voorzitter: ing. Emile Mastenbroek
Werkgroepsecretaris: drs. Rob Bonte

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Decatron Brussel (Kinepolis-groep)

Bevoegd gezag
Diemen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 500.000 bezoekers per jaar, >= 50ha, of 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018