598. Waterwinning Suameer

Waterleiding Friesland (WLF) heeft het plan om een nieuwe locatie voor grondwaterwinning te Suameer in gebruik te nemen. Het is de bedoeling zo de omvang van de huidige grondwateronttrekking te Noord-Bergum terug te brengen omdat op deze locatie sprake is van verzilting. In de richtlijnenfase was er sprake van een vergunningaanvraag voor 3 miljoen m3 onttrekking. Tijdens het opstellen van het MER heeft WLF echter besloten om de aanvraag te richten op een hoeveelheid van 5,25 miljoen m3.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
15-03-1994 Datum kennisgeving
15-03-1994 Ter inzage legging van de informatie
20-05-1994 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
28-03-1996 Kennisgeving MER
28-03-1996 Ter inzage legging MER
29-03-1996 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
04-06-1996 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Het algemene oordeel over het MER was dat het voldoende informatie voor de besluitvorming bevat. De Commissie constateert wel enkele tekortkomingen die een nadere toelichting bij de besluitvorming behoeven. Deze tekortkomingen hebben betrekking op:

  • de noodzaak van de winning van 5,25 miljoen m3;
  • de keuze voor de locatie Suameer;
  • het benoemen van het alternatief met een winning van 3 miljoen m3 als mma voor de voorgenomen activiteit met een winning van 5 miljoen m3;
  • het opnemen van negatieve effecten op waardevolle vegetaties in het gebied A2 in de tabel waarin de alternatieven worden vergeleken.

In het besluit is de capaciteit vastgelegd op 3 miljoen m3. GS weigert de gevraagde capaciteit van 5,25 miljoen m3 op basis van de behoefteprognose en de nadelige milieueffecten van een grotere winning.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Henk Everts
ir. Grakist
ir. Adriaan Posthumus

Voorzitter: ir. Karel Veldhuis
Werkgroepsecretaris: ir. Veronica ten Holder

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
N.V. Waterleiding Friesland

Bevoegd gezag
Fryslan

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Friesland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C15.1 tot 1-4-2011: Infiltratie of onttrekking van water >= 3 miljoen m3 per jaar (m.u.v. bronbemalers)

Bijgewerkt op: 26 apr 2012