594. Champignonreststoffenbewerking te Maasdriel

Het voornemen betreft het op het industrieterrein ‘De Geerden’ te Velddriel oprichten van een installatie voor het bewerken van tenminste 15.000 ton champignonvoetjes en 3.000 ton slib afkomstig uit bezinkputten van champignonteeltbedrijven.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
23-02-1994 Datum kennisgeving
23-02-1994 Ter inzage legging van de informatie
21-04-1994 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
10-07-1996 Kennisgeving MER
10-07-1996 Ter inzage legging MER
Toetsing a
26-03-1997 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
09-04-1997 Kennisgeving MER
09-04-1997 Ter inzage legging MER
22-05-1997 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De aanbevelingen van de Commissie over het acceptatiebeleid en het uitvoeren van monitoring zijn door het bevoegde gezag in de vergunning overgenomen. Bij het besluit wordt verder aangegeven dat drie jaar na van kracht worden van de vergunning een evaluatie zal worden uitgevoerd, waartoe de initiatiefnemer bepaalde gegevens moet aanleveren.

Op 3 april 1997 is er een uitspraak geweest van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over dit project. Tegen de ontwerp-beschikking zijn diverse bedenkingen ingediend. Daarbij werd onder andere aangevoerd dat door de scherpere voorschriften voor gebruik van bestrijdingsmiddelen de residuen daarvan in de champignonvoetjes niet meer tot de indeling in de categorie gevaarlijk afval zouden leiden.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Henk Buijtenhek
ing. Eenkema
dr. Field
dr. ir. Herwijn

Voorzitter: ir. Peter van Duursen
Werkgroepsecretaris: drs. Alfons Vernooij

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Champignonreststoffenbewerking B.V.

Bevoegd gezag
Gelderland
Rijkswaterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C18.2 tot 1-4-2011: Oprichten inrichting voor gevaarlijk afval: verbranden, chemisch behandelen, storten of in de ondergrond brengen

Bijgewerkt op: 10 jul 2018