578. Verbetering Waalbandijk van Gameren tot Nieuwaal

Het betreft de verbetering van de linker Waalbandijk voor het dijkvak Gameren – Nieuwaal (tussen dijkpaal 118,7 en dijkpaal 156,3).   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
23-12-1993 Datum kennisgeving
23-12-1993 Ter inzage legging van de informatie
29-03-1994 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
31-08-1994 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
08-09-1994 Kennisgeving MER
08-09-1994 Ter inzage legging MER
10-11-1994 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

In het toetsingsadvies heeft de Commissie aangegeven dat zij het als een gemis heeft ervaren, dat zij de feitelijke berekeningen die ten grondslag liggen aan de beschrijving van de hydraulische effecten niet op haar wetenschappelijke juistheid heeft kunnen controleren, omdat deze niet konden worden getoond. 

De m.e.r.-procedure is beëindigd omdat het project onder de Deltawet Grote Rivieren valt. Deze wet is in april 1995 van kracht geworden.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

prof. dr. Wladimir Bleuten
dr. Louis Fliervoet
ir. Gyula Flóriàn
dr. ir. Kalkwijk
drs. Adriaan Pieter de Klerk

Voorzitter: ing. Emile Mastenbroek
Werkgroepsecretaris: dr. Arend Kolhoff

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Polderdistrict Groot Maas en Waal

Bevoegd gezag
Gelderland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C12.1 tot 1-4-2011: Aanleg primaire waterkering

Bijgewerkt op: 10 jul 2018