567. Omleiding provinciale weg N201 te Uithoorn

Het verbeteren van de aansluiting van de N201 op de A4, de omlegging van de N201 bij Aalsmeer en de omlegging van de N201 bij Uithoorn.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
18-11-1993 Datum kennisgeving
18-11-1993 Ter inzage legging van de informatie
18-01-1994 Advies uitgebracht
Toetsing
25-04-1996 Kennisgeving MER
25-04-1996 Ter inzage legging MER
Toetsing a
20-06-2001 Kennisgeving MER
20-06-2001 Ter inzage legging MER
08-04-2002 Toetsingsadvies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

Te samen met de drie aanvullingen die de Commissie heeft ontvangen bevatten de MER’en voldoende informatie om het milieu een volwaardige rol te laten spelen bij de besluitvorming. De Commissie gaf in haar advies een aantal aanbevelingen voor de verdere besluitvorming. Dit betrof: 

 • status van de verschillende rapporten en nadere verduidelijking over de (deel)projecten;
 • effecten en mogelijke noodzakelijke maatregelen voor de verkeerssituatie in Vinkeveen;
 • monitoring van de effectiviteit van de voorkeursalternatieven;
 • mogelijke geluidstoename in situaties waar een forse toename is van verkeersintensiteit (zoals Schipholdijk en Legmeerdijk);
 • toegankelijkheid van de landschappelijke informatie;
 • effecten van de verschillende verhardingstypes;
 • onderbouwing van de niet- overschrijding van de normstelling voor vervoer van gevaarlijke stoffen;
 • verduidelijking begrippen vrijwarings-/RESA-/obstakelvrije zone en de turbulentie rond kunstwerken;
 • toetsing van de luchtkwaliteit aan de Europese richtlijn voor de luchtkwaliteit;
 • implicaties voor de natte as van de alternatieven;
 • effectbeoordeling van de brug- en aquaductvarianten;
 • uitvoeren van een Aanvullende Archeologische Inventarisatie;
 • betrekken van de aard en omvang van de hydrologische effecten in de besluitvorming;
 • aangeven van de mogelijke ligging van een parallelle Kaagbaan in de streekplanuitwerking.
 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Jan Derksen
ir. Peter van Eck
drs. Allard van Leerdam
ir. Kuindert van der Spek
ing. Gerard van der Sterre, M.Sc.
ir. Jan Termorshuizen
ir. Mieke Voskens-Drijver

Voorzitter: dr. ir. Gerrit Blom
Werkgroepsecretaris: dr. Nicole van Buren

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Noord-Holland

Bevoegd gezag
Noord-Holland
Utrecht

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland; Nederland, provincie Utrecht


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C01.1 Aanleg hoofdweg

Bijgewerkt op: 31 aug 2007