563. Ruilverkaveling Laaghalen

Ruilverkaveling van het gebied Laaghalen. Het project heeft een omvang van 2235 hectare.    

Procedure en adviezen

Richtlijnen
04-11-1993 Datum kennisgeving
04-11-1993 Ter inzage legging van de informatie
11-02-1994 Advies uitgebracht
Toetsing
19-11-1997 Kennisgeving MER
19-11-1997 Ter inzage legging MER
Toetsing a
22-10-1998 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Tijdens de toetsing constateerde de Commissie dat ten behoeve van het VOP/MER ten onrechte geen ecohydrologische en landschaps ecologische ana lyse van het gebied was uitgevoerd. Dit was in de Richtlijnen voor het milieu ef fectrapport wel gevraagd. Daarnaast was de Commissie van mening dat de be schrijvingen van de geohydrologische opbouw van het gebied en de grondwaterstromingen, die de basis hadden kunnen vormen voor een ecohydrologische ana lyse, te summier waren, en niet voldoende aansloten bij het detailniveau waar op de effecten van maatregelen beschreven dienen te worden. De Commissie constateerde tevens dat in het VOP/MER de meer ge de tailleerde gegevens omtrent de geohydrologische gesteldheid van het terrein ont braken. Zo bleek bij de ontwikkeling van het VOP geen gebruik te zijn ge maakt van bodemkundige gegevens verzameld op schaal 1:10.000. Als gevolg hier van waren de voor de waterhuishouding zo belangrijke geulenstelsels in de kei leem niet nauwkeurig genoeg gelokaliseerd. Het nauwkeurig lokaliseren van de ze geulenstelsels is van belang voor de situering van de klei schermen die immers zijn bedoeld om de grondwaterstroom in een geul af te dammen en de situering van inrichtingsmaatregelen in het landbouwgebied. De Commissie oordeelde derhalve dat er sprake was van een essentiële te kort ko ming in de gepresenteerde milieu-informatie.  

In de notitie “Gebiedsanalyse Ruil verkaveling Laaghalen” is de door Commissie geconstateerde ontbrekende es sentiële informatie alsnog opgenomen. Uit de notitie blijkt dat de door de Com missie eerder geuite vermoedens kunnen worden bevestigd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Gert Jan Baaijens
ir. Jan Taks
ir. Jan Verhagen
ing. de Vroome

Voorzitter: prof. dr. ir. Dick de Zeeuw
Werkgroepsecretaris: drs. Peter Kee

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
landinrichtingscommissie

Bevoegd gezag
Drenthe

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Drenthe


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C09.0 tot 1-4-2011: (Her)inrichting landelijk gebied met functiewijziging >= 250ha

Bijgewerkt op: 10 jul 2018