557. Rondweg A2 bij 's-Hertogenbosch

Rijkswaterstaat heeft verbeteringsplannen uitgewerkt voor de A2-rondweg 's-Hertogenbosch, tussen de knooppunten Empel en Vught. Een belangrijke aanleiding voor deze plannen noemt Rijkswaterstaat de regelmatig optredende filevorming op de Rondweg A2. Ook vragen leefbaarheidsproblemen om aandacht. Bovendien vormt de A2 ter hoogte van het Bossche Broek een barrière voor de uitwisseling van fauna.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
21-10-1993 Datum kennisgeving
21-10-1993 Ter inzage legging van de informatie
06-01-1994 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
24-10-1995 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
27-10-1995 Kennisgeving MER
27-10-1995 Ter inzage legging MER
18-01-1996 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie was van oordeel dat het MER overzichtelijk en systematisch van opzet was en voldoende informatie bood voor een besluit. Het onderscheid in twee documenten, te weten de trajectnota en de toelichting, werd een aansprekende aanpak beschouwd. Daarbij kon de Trajectnota zelf een beknopt document blijven. In het kaartmateriaal miste de Commissie een aanduiding waar mitigerende en compenserende maatregelen zouden (kunnen) worden getroffen. 

De Commissie had waardering voor de gekozen aanpak en de uitwerking bij het ontwikkelen van het meest milieuvriendelijke alternatief. Wel vond zij dat in het MER heel veel aandacht was besteed aan aansluitingsvarianten; dat had minder gekund door een juiste schifting in een eerder stadium. Zij signaleerde dat bij de vergelijking van alternatieven op correcte wijze gebruik was gemaakt van de multicriteria-analyse.

Na het toetsingsadvies werd meer onderzoek verricht ten behoeve van het ontwerp-tracébesluit, onder andere een compensatieplan.

In het compensatieplan worden drie typen milieuschade onderscheiden:

● directe ruimtebeslag en vernietiging,

● versnippering en

● verstoring.

Vernietiging speelt slechts bij de oprit van de Maasbrug bij de Maasuiterwaarden; de compensatie is vooral gericht op terugbrengen van natuurwaarde door verstoring achteruit zouden gaan, en daarbij wordt vooral gedacht aan vogels en dassen.

In de standpuntbepaling kozen de beide ministers voor een 4×2-alternatief over het grootste deel van het traject Empel – Vught. De binnenste rijbanen zouden voor het doorgaande verkeer worden bestemd, en zouden geen op- en afritten krijgen; de buitenste banen zouden worden gereserveerd voor het stadsregionale verkeer met aansluitingen naar andere wegen.

In het ontwerp-tracébesluit wordt aangegeven dat voor negen woningen een ontheffing nodig zal zijn van de (voorkeurs-)grenswaarde ingevolge de Wet geluidhinder. Ten opzichte van het standpunt is het OTB op de volgende punten aangepast:

● het knooppunt Hintham is iets naar het zuiden verschoven en anders vormgegeven;

● de as van de weg bij het knooppunt Hintham is naar het oosten verschoven om de westelijk gelegen flats te ontzien;

● tussen de aansluiting Veghel en het knooppunt Hintham is een extra parallelbaan aan de oostzijde en een extra uitvoegstrook aan de westzijde toegevoegd; in plaats van een weefstrook is een ongelijkvloerse kruising voorzien;

● de parallelbaan aan de oostzijde start zuidelijker; de toerit Veghel is gewijzigd, en de kruising met de Kloosterstaat is vervallen;

● rekening is gehouden met toekomstige aansluiting op het onderliggend wegennet in het knooppunt Empel;

● bij de spoorlijn ‘s-Hertogenbosch – Nijmegen blijft de weg langer laaggelegen; bij de Zuid-Willemsvaart wordt het viaduct met 3 meter verhoogd;

● de tussenbermen zijn verbreed van 8,5 naar 9,9 meter en er wordt een dubbele bomenrij (eerder gepland aan de oostzijde) in de tussenbermen gepland.

Naast enkele andere wijzigingen geeft het OTB ook aan, dat in plaats van de plasdrasstrook die in het standpunt was voorzien, een andere compensatie zal plaatsvinden. Als mitigerende maatregel wordt de (nieuwe) brug over de Aa en de brug over de Zuid-Willemsvaart natuurvriendelijk ingericht, wordt het natuurgebied Heinis verbonden met de Grote Wetering en worden het knooppunt Hintham en de plas Stenenkamer natuurvriendelijk ingericht. Als compenserende maatregelen zal een bijdrage worden geleverd aan het verbinden van de beekdalen van de Dommel en de Aa met de natuurgebieden Pettelaar, Sterrenbosch en Haanwijk en Wamberg. Ook zullen hier een dassentunnel enkele poelen en natuurvriendelijke slootoevers worden aangelegd.

De consequenties van de aanpassingen voor de (milieu-)effecten en voor procedure zijn volgens het OTB nauwkeurig bekeken. Omdat de negatieve effecten marginaal zijn, kunnen worden beperkt dan wel gecompenseerd is geconcludeerd dat er geen aanvullend MER nodig was; wel is in een bijlage bij het besluit een uitvoerige effectbeschrijving opgenomen.

Belangrijkste wijziging in het Tracébesluit ten opzichte van het OTB 2001 is een beperking van het ruimtebeslag ter hoogte van de sportvelden bij De Saren (Maaspoort), waardoor deze sportvelden ter plekke gespaard blijven. Daarnaast is voor eht merendeel der taluds de hellingshoek teruggebracht van 1:3 naar 1:2. Ook is gedetailleerder luchtkwaliteitsonderzoek uitgevoerd voor het heel traject.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Wim Keijsers
drs. Ron Mes
ir. Jan Termorshuizen

Voorzitter: ing. Emile Mastenbroek
Werkgroepsecretaris: drs. Alfons Vernooij

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Rijkswaterstaat

Bevoegd gezag
Rijkswaterstaat
Ministerie van Volkhv., R.O. en Milieubeheer

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C01.4 tot 1-4-2011: Verbreding hoofdweg of ombouw tot autosnelweg

Bijgewerkt op: 10 jul 2018