549. Golf- en countryclub Harderwold te Zeewolde

Aan het Veluwemeer in Flevoland ligt het recreatiepark Harderwold aan de rand van het Harderbos. Ten zuiden van de weg Harderwijk – Lelystad heeft Natuurmonumenten terreinen gekocht. Zij willen daar, aangrenzend aan bestaand natuurterrein Harderbroek, een natuurterrein ontwikkelen, het “plan-Roerdomp”. De provincie heeft beide gebieden als ecologische hoofdstructuur aangewezen.  In 1988 heeft de Cammingha-groep het park Harderwold gekocht. Sedertdien is er een 9-holes golfbaan op aangelegd. De rest van het park is voor een deel bebouwd met bungalows. Vanaf 1991 zijn er bovendien voorzieningen van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers; het huurcontract daarvan loopt af op 1 januari 2004. De Cammingha-groep wilde naast de 9 holes golfbaan een 18-holes golfbaan aanleggen (circa 70 ha), 600 wooneenheden voor een permanent recreatief verblijf, een jachthaven en een beperkt aantal centrale voorzieningen. Het terreinoppervlak beslaat circa 170 hectare. In de eindfase van de planvorming (2003) is de ambitie gewijzigd en ging het nog om maximaal 275 woningen voor niet-permanente bewoning, deels ter vervanging van de bestaande woningen.  

Procedure en adviezen

Richtlijnen
29-09-1993 Datum kennisgeving
29-09-1993 Ter inzage legging van de informatie
29-11-1993 Advies uitgebracht
Toetsing
22-10-1996 Kennisgeving MER
22-10-1996 Ter inzage legging MER
20-12-1996 Toetsingsadvies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

In het richtlijnenadvies gaf de Commissie onder ander als belangrijke aandachtpunten aan: 

  • nut en noodzaak, onder andere in verband met de behoefte aan golfterreinen en de woningbehoefte;
  • alternatieven gericht op inrichting en ontwerp;
  • effecten op bodem en water en flora en fauna.
De Commissie was van oordeel dat het MER en bijbehorende stukken voldoende informatie boden om het milieubelang een volwaardige rol te laten spelen bij het besluit over de aanleg van bos-, golf- en woongebied. Het MER gaf duidelijk aan dat er interpretatieverschillen waren tussen het Rijk en de andere overheden over de vraag of een recreatieconcentratiegebied zou passen in een locatie met de aanduiding bruinekoersgebied en ecologische hoofdstructuur. Op basis van de aanbevelingen uit het toetsingsadvies van de Commissie m.e.r. is het bestemmingsplan aangepast. De provincie heeft dit plan eind oktober 1997 goedgekeurd. De minister echter overwoog een vervangingsbesluit te nemen.

Er ontstond een nauwe samenwerking tussen de Cammingha-groep en Natuurmonumenten om voor dit plangebied de ecologische hoofdstructuur te versterken. De plannen werden in september 2003 in een nieuw ontwerp-bestemmingsplan “Harderwold/Roerdomp” zodanig aangepast dat er geen m.e.r.-plicht meer voor gold.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. John Beijersbergen
ing. Dick Hamhuis
prof. ir. Eric Luiten
drs. Antoine Siepman

Voorzitter: prof. dr. ir. Dick de Zeeuw
Werkgroepsecretaris: drs. Vivienne Tersteeg

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Cammingha Groep

Bevoegd gezag
Zeewolde

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Flevoland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 500.000 bezoekers per jaar, >= 50ha, of 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding
C10.2 tot 1-4-2011: Golfbaan >= 50ha of >= 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 31 aug 2007