534. Verdubbeling N33 Eemshaven-Delfzijl/Appingedam-Zuidbroek-Veendam-Assen

De provincie Groningen heeft het voornemen de N33 bij Appingedam en Holwierde om te leiden. Tevens heeft de provincie Groningen het voornemen in het streekplan een ruimtelijke reservering op te nemen voor verdubbeling van het in de provincie Groningen gelegen trajectdeel van de N331. De provincie heeft voor elk van beide voornemens een startnotitie uitgebracht. Voor de omleidingen zijn de gemeenten Appingedam en Delfzijl bevoegd gezag. Delfzijl treedt op als coördinerend bevoegd gezag. Voor de verdubbeling van de N33 is de provincie Groningen bevoegd gezag.  1 Ook in de visie van de provincie Drenthe dient verdubbeling van de N33 te worden voorzien.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
30-09-1993 Datum kennisgeving
30-09-1993 Ter inzage legging van de informatie
30-11-1993 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
22-04-1994 Kennisgeving MER
22-04-1994 Ter inzage legging MER
28-06-1994 Toetsingsadvies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

Het MER behandelde in tegenstelling tot hetgeen in de startnotitie werd aangekondigd het traject Appingedam/ Delfzijl – Bareveld en niet het gedeelte Eemshaven – Assen-Zuid. De Commissie oordeelde dat het MER voldoende was als onderbouwing voor een ruimtelijke reservering in het Streekplan. De Commissie constateerde echter ook dat er, voordat over een definitief tracé wordt besloten, meer gegevens nodig waren over de noodzaak van de verdubbeling. 

Op 18 december 1997 nam de Tweede Kamer de motie-Verburg/Van Heemst aan, waarin de regering wordt uitgenodigd in verband met de snel toenemende verkeersstromen op de N33 een verkenningsstudie te starten naar de nodige capaciteit op de N33.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Henk Everts
ir. Maarten Fabery de Jonge
ir. Han Lörzing

Voorzitter: ir. Peter van Duursen
Werkgroepsecretaris: drs. Vivienne Tersteeg

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Groningen

Bevoegd gezag
Groningen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Groningen


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C01.4 tot 1-4-2011: Verbreding hoofdweg of ombouw tot autosnelweg

Bijgewerkt op: 19 jan 2012