523. Hoofdstuk verwijdering in Milieubeleidsplan Groningen

De provincie is van plan het hoofdstuk Verwijdering van het milieubeleidsplan 1995 – 1998 vast te stellen. Dit plan treedt in de plaats van het huidige provinciale afvalstoffenplan. De provincie geeft in de startnotitie aan dat in het hoofdstuk het beleid zal worden geformuleerd voor een groot aantal afvalstoffen.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
02-07-1993 Datum kennisgeving
02-07-1993 Ter inzage legging van de informatie
03-09-1993 Advies uitgebracht
Richtlijnadvies
Toetsing
25-04-1994 Kennisgeving MER
25-04-1994 Ter inzage legging MER
30-06-1994 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

In het toetsingsadvies vroeg de Commissie onder meer aandacht voor de volgende punten: 

● sluiting van een oude stortplaats zou niet automatisch moeten leiden tot opening van een nieuwe stortplaats;

● bouw van een verbrandingsinstallatie maakt geen deel uit van het MER. In het milieubeleidsplan wordt deze optie wel opengehouden. Indien wordt besloten om deze optie uit te werken, zal alsnog m.e.r. moeten worden toegepast, zowel op strategisch als op inrichtingsniveau.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Houben
ir. Frans Jan Schuurman
mr. Tchernoff

Voorzitter: dr. Jacques de Smidt
Werkgroepsecretaris: drs. Tjeerd Gorter

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Groningen

Bevoegd gezag
Groningen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Groningen


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C18.1 tot 1-4-2011: Beleid over afvalverwijderingsmethode, stort of locaties

Bijgewerkt op: 31 aug 2007