521. Aanleg bosgebied Bentwoud bij Zoetermeer

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben het voornemen om samen met het ministerie van LNV ten oosten van Zoetermeer een bosgebied aan te leggen. Daartoe wordt thans door een stuurgroep, waarin behalve de provincie en het ministerie van LNV ook de betrokken gemeenten zitting hebben, een bosplan opgesteld. Het bosgebied Bentwoud krijgt een mogelijke uiteindelijke omvang van 2.100 ha. Het bos zal bestaan uit een kern van natuurbos (400 ha). De intensievere vormen van recreatie komen aan de randen van het bos te liggen. Het bos zal naar verwachting 2 miljoen bezoekers per jaar trekken.  Het project is in het Structuurschema Groene Ruimte (onder de naam van Zoetermeer-Zuidplas) opgenomen als een van de zestien strategische groenprojecten.  

Procedure en adviezen

Richtlijnen
28-06-1993 Datum kennisgeving
28-06-1993 Ter inzage legging van de informatie
26-10-1993 Advies uitgebracht
richtlijnadvies
Toetsing
16-11-1994 Kennisgeving MER
16-11-1994 Ter inzage legging MER
30-01-1995 Toetsingsadvies uitgebracht
toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie was van oordeel dat het MER Bosplan Bentwoud (fase 1) voldoende informatie bevatte voor de besluitvorming. Het toetsingsadvies noemde als aandachtspunten voor de verdere besluitvorming onder meer de vraag hoe de randbebouwing (landgoederen) wordt ingepast, hoe de parkeervoorzieningen worden uitgevoerd en of er een tweede concentratiepunt wenselijk zou zijn. Ten slotte adviseert de Commissie om bij de verdere besluitvorming nadere informatie te verschaffen over het al dan niet optreden van 'randeffecten' naar de landbouw (luizen, 'onkruiden') en over mogelijkheden om deze effecten te voorkomen; geadviseerd wordt bij de uitvoering deze leemte in kennis door monitoring verder in te vullen. 

In 2001 verscheen het zogeheten Groen-Blauwe Casco Zoetermeer, en werd duidelijk dat de gedachten over Bentwoud verschoven naar een nattere vormgeving dan het plan oorspronkelijk behelsde.

In 2002 lanceerden enkele personen een alternatief plan voor het Bentgebied, het plan Bent wad, met een “nog nattere vormgeving” van het gebied.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Ad Boonman
drs. Allard van Leerdam
ir. Han Lörzing

Voorzitter: dr. Jacques de Smidt
Werkgroepsecretaris: drs. Alfons Vernooij

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Zuid-Holland

Bevoegd gezag
Provincie Zuid-Holland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C09.0 tot 1-4-2011: (Her)inrichting landelijk gebied met functiewijziging >= 250ha

Bijgewerkt op: 31 aug 2007