517. Verbetering Bomendijk (westelijke IJsseldijk) te Voorst

Het dijkvak Poll – 't Scholl (dp 268 – 304), traject Bomendijk van de westelijke IJsselbandijk in de gemeente Voorst voldoet niet meer aan de criteria en zou verbeterd moeten worden.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
24-06-1993 Datum kennisgeving
24-06-1993 Ter inzage legging van de informatie
13-09-1993 Advies uitgebracht
richtlijnadvies
Toetsing
01-12-1994 Kennisgeving MER
01-12-1994 Ter inzage legging MER
07-02-1995 Toetsingsadvies uitgebracht
toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Dit project is begonnen als een vrijwillige m.e.r. met een proefkarakter. Volgens het nieuwe Besluit m.e.r. van september 1994 is het een m.e.r.-plichtig project geworden. In het MER spreekt de initiatiefnemer nog geen voorkeur uit voor een van de twee ontwikkelde alternatieven: het nulplusalternatief (de Bomendijk) en het buitendijks alternatief (het Marsstraattracé). 

Het toetsingsadvies richt zich vooral op het aangeven van de essentiële verschillen tussen beide alternatieven, dit om mogelijk een hulpmiddel aan te reiken om de uiteindelijke keuze te kunnen maken.

Het Waterschap heeft als voorgenomen activiteit het nulplusalternatief gekozen. Nadat het ontwerp-dijkverbeteringsplan in juni 1995 ter visie is gelegd, is het plan voor het eerst in oktober 1995 ter goedkeuring bij bevoegd gezag ingediend.

Er is een nadere risicoanalyse uitgevoerd ten aanzien van toepassing van de ‘Silent-Piler’. De aanbevelingen uit de risicoanalyse om de schade zo beperkt mogelijk te houden, zullen in het bestek van de uitvoering worden opgenomen.

Door het van kracht worden van de Wet op de waterkering is het ontwerp-plan wederom volgens deze procedure vastgesteld door het Waterschap en ingediend bij het bevoegd gezag ter goedkeuring.

Voordat met de daadwerkelijke uitvoering wordt begonnen wordt nog een (nader) onderzoeks- en monitoringsprogramma opgesteld (evaluatie).

Door de eigenares van de Bomendijk is beroep ingesteld tegen de verleende vergunningen.

In de uitspraak van de Raad van State, Afdeling Bestuursrechtspraak van 11 september 1997 zijn de beroepen ongegrond verklaard, behoudens voor het rooien van 33 bomen. Er dient opnieuw een kapvergunning te worden verleend voor deze bomen.

 

In september 2000 zijn de stalen damwandplaten aangebracht.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

prof. dr. Wladimir Bleuten
dr. Louis Fliervoet
ir. Gyula Flóriàn
dr. ir. Kalkwijk
drs. Adriaan Pieter de Klerk
ir. Lodewijk van Nieuwenhuijze

Voorzitter: dr. Jacques de Smidt
Werkgroepsecretaris: ir. Romke Seijffers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Oost-Veluwe

Bevoegd gezag
Gelderland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C12.2 tot 1-4-2011: Zee-, delta- of rivierdijk >= 5km, 250m3 profiel: wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 31 aug 2007