509. Verwijdering zuiveringsslib Groningen, Friesland en Drenthe

De drie noordelijke provincies Friesland, Groningen en Drenthe hebben het voornemen nieuwe verwerkingscapaciteit te realiseren voor slib dat vrijkomt uit rioolwater- en industriële zuiveringsinstallaties.  Naast de techniek wordt de schaalgrootte onderzocht met het oog op mogelijke samenwerking. Er is tenslotte een eerste selectie gemaakt van locaties (industrieterreinen) waarop de installaties kunnen worden gerealiseerd.  

Procedure en adviezen

Richtlijnen
27-05-1993 Datum kennisgeving
27-05-1993 Ter inzage legging van de informatie
10-08-1993 Advies uitgebracht
richtlijnadvies
Toetsing
29-05-1995 Kennisgeving MER
29-05-1995 Ter inzage legging MER
Toetsing a
27-10-1995 Kennisgeving MER
27-10-1995 Ter inzage legging MER
21-11-1995 Toetsingsadvies uitgebracht
toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Tijdens de toetsing heeft de Commissie geadviseerd het MER aan te vullen omdat de verwerkingsmethoden en hun milieueffecten (voorgenomen activiteit) onvoldoende controleerbaar waren om de juistheid er van te kunnen bepalen. Verder voldeed de gehanteerde multicriteria-analyse (mca) niet aan de daarvoor te stellen eisen en tenslotte waren de uitkomsten uit de mca onvoldoende op hun gevoeligheid getoetst. In een aanvulling op het MER is extra informatie verschaft. MER en Aanvulling bevatten daarom voldoende informatie. Wel concludeerde de Commissie dat de verschillen in milieugevolgen tussen de verwerkingstechnieken zodanig gering is, dat uit de multicriteria-analyse (mca) geen conclusies kunnen worden getrokken over de rangorde van de technieken voor het onderdeel milieu en derhalve ook niet over het mma. 

In een wijziging op het ontwerp-uitwerkingsplan werd natte oxidatie als meest milieuvriendelijk alternatief (mma) geschrapt. Biologisch drogen (composteren) heeft de voorkeur als methode op decentrale schaal. Bij natte oxidatie ligt centrale verwerking meer voor de hand.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Marjan van Herwijnen
drs. Houben
ir. te Marvelde
ir. Frans Jan Schuurman

Voorzitter: ing. Emile Mastenbroek
Werkgroepsecretaris: mr. Rolf-Jan Sielcken

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Drenthe
Groningen
Fryslan

Bevoegd gezag
Drenthe
Groningen
Fryslan

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Drenthe; Nederland, provincie Friesland; Nederland, provincie Groningen


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C18.1 tot 1-4-2011: Beleid over afvalverwijderingsmethode, stort of locaties

Bijgewerkt op: 31 aug 2007