506. Woningbouw en bedrijventerrein stadsgewest Twente

De samenwerkende overheden willen in het stadsgewest Twente woningbouw- en bedrijventerreinlocaties ontwikkelen met bijbehorende infrastructuur. Het zou om cir ca 13.500 woningen en circa 500 ha bedrijventerreinen gaan.     

Procedure en adviezen

Richtlijnen
14-05-1993 Datum kennisgeving
14-05-1993 Ter inzage legging van de informatie
12-07-1993 Advies uitgebracht
Toetsing
24-02-1995 Kennisgeving MER
24-02-1995 Ter inzage legging MER
Toetsing a
31-05-1996 Kennisgeving MER
31-05-1996 Ter inzage legging MER
16-07-1996 Toetsingsadvies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

In haar toetsingsadvies constateerde de Commissie dat door het tussentijds bestuurlijk vastleggen van een aantal in het MER onderzochte locaties, het MER aan waarde sterk had ingeboet. Om de rol die het MER nog kon vervullen volledig tot haar recht te laten komen adviseerde de Commissie om het MER aan te vullen met informatie over de hydrologische beïnvloeding van gevoelige gebieden en te treffen mitigerende maatregelen. Ook in de aanvulling werd nog niet alle benodigde informatie gegeven voor de feitelijke realisatie van locaties. De Commissie heeft dan ook in haar toetsingsadvies een aanbeveling opgenomen om in de streekplanherziening expliciet de bepaling op te nemen dat nader onderzoek naar de hydrologische beïnvloeding en mitigerende maatregelen noodzakelijk is bij die locaties die in het MER worden aangemerkt als gevoelig. 

Het locatiebesluit zal onderdeel vormen van de herziening van het streekplan. Het ontwerp-streekplan zal in maart 2000 ter visie worden gelegd. Vaststelling van het streekplan zal waarschijnlijk plaatsvinden eind 2000.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Henk Everts
mr. Barend Hoogendorp
ir. Wim Keijsers
ir. Vermeijden

Voorzitter: dr. Jacques de Smidt
Werkgroepsecretaris: ir. Veronica ten Holder

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Almelo
Enschede
Hengelo
Provincie Overijssel

Bevoegd gezag
Provincie Overijssel

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C11.1 tot 1-4-2011: Bouw >= 4000 woningen binnen, of >= 2000 woningen buiten bebouwde kom
C11.2 tot 1-4-2011: Aanleg bedrijventerrein >= 150ha

Bijgewerkt op: 10 jul 2018