476. Recreatieproject Graskuilen / De Schatberg (gem. Sevenum)

De verschillende initiatiefnemers willen diverse recreatieve voorzieningen (zie hierboven) aanleggen en natuurbouw plegen. Voor de golfbaan is ca. 55 ha gepland; voor de extra verblijfsrecreatie ca. 10 ha; voor uitbreiding van De Turfhoeve ca. 10 ha en voor de natuurbouw circa 6 ha. Dit oppervlak werd vrijwel helemaal agrarisch gebruikt; een klein deel ligt al enkele ja ren braak. Het bestemmingsplan Graskuilen/De Schatberg, dat is vastgesteld in januari 1982, voorziet wel in recreatieve ontwikkeling van het gebied, maar dan in de vorm van zomerhuisjes en een nieuwe boszone. De realisatie van dit plan is mislukt; via een convenant met de andere drie initiatiefnemers tracht de gemeente Sevenum nu de impasse te doorbreken.     

Procedure en adviezen

Richtlijnen
23-12-1992 Datum kennisgeving
23-12-1992 Ter inzage legging van de informatie
16-02-1993 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
20-11-1993 Kennisgeving MER
20-11-1993 Ter inzage legging MER
Toetsing a
24-01-1994 Kennisgeving MER
24-01-1994 Ter inzage legging MER
25-01-1994 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
24-02-1994 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De startnotitie vermeldde als gewenste ontwikkeling langs de Molenbeek de regeneratie van een broekbos. In haar richtlijnenadvies vroeg de Commissie na te gaan, in hoeverre er ook ándere ontwikkelingen in de strook langs de Molenbeek mogelijk zijn, uitgaand van inpassing in de ecologische hoofdstructuur. Bij het advies gaf de Commissie ook een aanbeveling om, als gerede twijfel bestond over de vierzijdige samenwerking in dit project, aandacht te schenken aan alternatieven met minder dan de geplande vier deelinitiatieven. In deze richtlijnen zijn deze aandachtspunten overgenomen. 

Naar aanleiding van een concept-toetsingsadvies van de Commissie is een aanvulling op het milieueffectrapport opgesteld. Hierin wordt een aantal onduidelijkheden verhelderd. Uit deze informatie blijkt, dat het initiatief onder andere een kruising van een golfcourse met de ecologische hoofdstructuur behelst. De Commissie komt in haar toetsingsadvies tot de conclusie, dat het MER met Aanvulling voldoende informatie bieden voor besluitvorming. Zij wijst op het belang, dat helder wordt aangegeven hoe wordt omgegaan met de frictie tussen het initiatief en het Structuurschema Groene Ruimte1.

Op 25 oktober 1994 is het vastgestelde bestemmingsplan door GS goedgekeurd, op één enkel onderdeel na.

 

1 Dat laatste stelt, dat golfbanen binnen kern- en natuurontwikkelingsgebieden niet aanvaardbaar zijn. 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Sterkman
ing. Eddy Wymenga

Voorzitter: prof. dr. ir. Dick de Zeeuw
Werkgroepsecretaris: drs. Michiel Odijk

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Sevenum
Atiflos Hortis b.v.
Schatberg b.v.
golfvereniging De Maasduinen

Bevoegd gezag
Sevenum

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 500.000 bezoekers per jaar, >= 50ha, of 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding
C10.2 tot 1-4-2011: Golfbaan >= 50ha of >= 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018