464. Warmte/krachteenheid Swentibold bij DSM te Geleen

Het plan is om een warmte/krachteenheid met een vermogen van 500 MW (elektrisch) en 250 MW (thermisch) op te richten op het DSM-complex, locatie Noord, te Geleen. Naast vergunningen is daarvoor ook de opname van deze vestigingsplaats in het Tweede Structuurschema Elektriciteitsvoorziening nodig. De bedoeling is de warmte af te zetten aan DSM Lim burg B.V.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
17-11-1992 Datum kennisgeving
17-11-1992 Ter inzage legging van de informatie
15-01-1993 Advies uitgebracht
Richtlijnen a
08-02-1993 Datum kennisgeving
08-02-1993 Ter inzage legging van de informatie
24-03-1993 Advies uitgebracht
Toetsing a
01-10-1993 Kennisgeving MER
01-10-1993 Ter inzage legging MER
06-12-1993 Toetsingsadvies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

In het toetsingsadvies gaf de Commissie aan dat het MER voldoende informatie voor de besluitvorming bood, maar dat enkele punten nadere aandacht zouden behoeven in de besluitvorming. 

Dit betrof

● het te bereiken energierendement;

● de te bereiken NOx-reductie;

● de geluidhinder door de koeltoren;

● het risico vanuit de ammoniakopslag;

● verontreinigingen van het oppervlaktewater;

● de mogelijkheden voor visuele afscherming van de koeltoren.

De bouw is in 1998 gestart. Op 25 mei 2000 werd de warmtekrachteenheid door minister Jorritsma van Economische Zaken feestelijk in gebruik gesteld.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Wim van Doorn
drs. Lako
drs. Nico de Rooij
ir. Wormgoor

Voorzitter: ir. Karel Veldhuis
Werkgroepsecretaris: ir. Romke Seijffers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Elektriciteitsproduktiemaatschappij Zuid-Nederland (EPZ)
Ministerie van Economische Zaken
Ministerie van Volkhv., R.O. en Milieubeheer

Bevoegd gezag
Limburg
Ministerie van Economische Zaken
Ministerie van Volkhv., R.O. en Milieubeheer
Zuiveringschap Limburg

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C22.1 tot 1-4-2011: Oprichting energiecentrale (geen kerncentrale) >= 300megawatt per jaar

Bijgewerkt op: 31 aug 2007