451. Grondwaterwinning Langerak

De watermaatschappij wil een nieuwe oevergrondwateronttrekking in de gemeente Liesveld op de locatie Langerak van 5 miljoen m3 per jaar. Tegelijkertijd wordt vergunning aangevraagd voor de niet m.e.r.-plichtige uitbreiding van de winning op de locatie Lexmond in de gemeente Zederik van 8 naar 12 miljoen m3 per jaar. Bij het vergunningonderbouwend onderzoek daarvoor zijn de richtlijnen voor het MER ten behoeve van de winning te Langerak gevolgd.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
31-08-1987 Datum kennisgeving
31-08-1987 Ter inzage legging van de informatie
30-10-1987 Advies uitgebracht
Toetsing
29-01-1993 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
03-02-1993 Kennisgeving MER
03-02-1993 Ter inzage legging MER
26-05-1993 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

In eerste instantie betrof dit project een globaal regionaal onderzoek naar geschikte locaties voor de uitbreiding van de grondwaterwinning, dat op vrijwillige basis bij deze m.e.r.-procedure is betrokken .  

In het toetsingsadvies over de tweede fase spreekt de Commissie waardering uit voor de gedegen wijze waarop het onderzoek voor het MER is uitgevoerd. Bij de ontwerp-beschikking is aanvullende informatie verschaft over de effecten in een situatie met polderpeilaanpassing. In de voorwaarden bij de Grondwaterwetvergunning, alsmede in het evaluatieprogramma wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan het name het hydrologisch systeem en de vegetatie.

Het vergunningonderbouwend onderzoek voor de locatie Lexmond is niet betrokken in de toetsing door de Commissie.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Grakist
ir. Vaessen
prof. mr. Wessel
drs. Jaap Wiertz

Voorzitter: ir. Karel Veldhuis
Werkgroepsecretaris: drs. Rob Bonte

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
N.V. Watermaatschappij Zuid-Holland Oost

Bevoegd gezag
Provincie Zuid-Holland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C15.1 tot 1-4-2011: Infiltratie of onttrekking van water >= 3 miljoen m3 per jaar (m.u.v. bronbemalers)

Bijgewerkt op: 31 aug 2007