432. Interprovinciale Structuurvisie Ede-Veenendaal (ISEV)

Het betreft het bij besluitvorming over de Streekplannen aanwijzen van nieuwe locaties voor woningbouw (8500 woningen), bedrijven (totaal circa 200 ha) en in eerste instantie ook een ontgronding met inrichting als recreatieplas (in totaal circa 150 ha)1 in de regio Ede/Vee nendaal. Dit laatste onderdeel is inmiddels vervallen.    1De locatiekeuze van de recreatieplas is op zich niet m.e.r.-plichtig, maar wordt gezien de samenhang binnen de ontwikkelingsmodellen wel op streekplanniveau behandeld.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
01-06-1992 Datum kennisgeving
01-06-1992 Ter inzage legging van de informatie
05-11-1992 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
04-05-1995 Kennisgeving MER
04-05-1995 Ter inzage legging MER
Toetsing aanvulling
05-09-1995 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
08-09-1995 Kennisgeving MER
08-09-1995 Ter inzage legging MER
26-09-1995 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Als basis voor het project heeft gediend de Interprovinciale Structuurvisie Ede/Veenendaal (ISEV), waarin de hoofdlijnen van de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen in de regio tot 2015 zijn verwoord. 

Tijdens het vaststellen van de richtlijnen bleek dat de geplande Zandwinplas niet langer tot het initiatief behoorde. Daarom zijn de richtlijnen pas veel later vastgesteld.

De Commissie beval aan het MER aan te vullen met:

● een duidelijk afwegingskader van de verschillende alternatieven;

● een nadere beschrijving van de effecten op ecologische waarde en verdroging, waarbij rekening wordt gehouden met het provinciale beleid hieromtrent.

De Commissie was van oordeel dat het MER, inclusief aanvulling voldoende informatie bood voor de besluitvorming.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. John Beijersbergen
drs. Frans Claessen
ir. Croonen
mr. Hanou
ir. Heijnen
ir. Kuindert van der Spek
ir. Jan Termorshuizen

Voorzitter: ing. Emile Mastenbroek
Werkgroepsecretaris: drs. Tjeerd Gorter

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Ede
Rhenen (als waarnemer)
Veenendaal
Wageningen (als waarnemer)
Gelderland
Utrecht

Bevoegd gezag
Gelderland
Utrecht

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C11.1 tot 1-4-2011: Bouw >= 4000 woningen binnen, of >= 2000 woningen buiten bebouwde kom
C11.2 tot 1-4-2011: Aanleg bedrijventerrein >= 150ha

Bijgewerkt op: 31 aug 2007