424. Voortzetting afvalstoffenterminal Moerdijk (ATM) te Klundert

De Afvalstoffenterminal Moerdijk B.V. te Moerdijk is een particulier bedrijf voor de be- en verwerking van (vooral gevaarlijke) afvalstoffen, gevestigd aan de Vlasweg 12 te Klundert. Op 29 november 1991 heeft de Raad van State de vergunningen ingevolge de Aw1 en de Wca2 voor een deel van de bestaande activiteiten vernietigd. De reden van deze vernietiging was het ontbreken van een milieueffectrapport bij de indiening van de vergunningaanvragen. Als gevolg van deze uitspraak heeft de Raad van State op 12 maart 1992 ook de uitbreidingsvergunningen ingevolge de Aw3 ) en Wca4 voor het bewaren en verwerken van verfafvalstoffen vernietigd. Hierdoor wordt slechts een deel van de activiteiten door vergunningen gedekt. Ge doogbeschikkingen voor de betreffende activiteiten zijn op korte termijn door de bevoegde instanties verleend. Ter ondersteuning van de aanvragen van de ontbrekende vergunningen ingevolge de Wca, de Aw en de Wvo wordt de procedure van m.e.r. gevolgd.    1 Deze vergunning dateerde van 20 maart 1989.  2 Deze vergunning werd afgegeven op 15 augustus 1990. 3 Deze vergunning was afgegeven op 11 december 1990. 4 Deze vergunning was afgegeven op 14 februari 1991.  

Procedure en adviezen

Richtlijnen
15-05-1992 Datum kennisgeving
15-05-1992 Ter inzage legging van de informatie
13-07-1992 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
13-10-1993 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
15-10-1993 Kennisgeving MER
15-10-1993 Ter inzage legging MER
15-12-1993 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie was van mening, dat het MER voldoende informatie bood voor de besluitvorming over de vergunningverlening. Op enkele punten achtte de Commissie nadere informatie nodig. Deze onderdelen zouden bij de vergunningverlening en de evaluatie achteraf verdere uitwerking verdienen. Het betreft ondermeer het inzichtelijk maken van de ontwikkeling van de landelijke capaciteit van de verfafvalbehandeling in relatie tot het aanbod. De effectiviteit in de praktijk van de luchtreinigingstechnieken zoals de regeneratieve oxidatie-installatie en die bij de thermische reinigingsinstallaties en het substituut-brandstofsysteem, vormen een belangrijk onderdeel van het evaluatie- en monitoringsprogramma 

In tegenstelling tot de aanvragen (die uitgaan van vergunningen voor tien jaar) gaan de ontwerp-beschikkingen uit van een vergunningperiode van vijf jaar, tot maximaal 1 januari 2000.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Wim Been
ir. Ab Dirkzwager
mr. Daan Samkalden
ing. Tichelman
ir. de Winkel

Voorzitter: ir. Karel Veldhuis
Werkgroepsecretaris: drs. Visschers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Afvalstoffenterminal Moerdijk B.V.

Bevoegd gezag
Noord-Brabant
Rijkswaterstaat
Ministerie van Volkhv., R.O. en Milieubeheer
Hoogheemraadschap West-Brabant

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C18.2 tot 1-4-2011: Oprichten inrichting voor gevaarlijk afval: verbranden, chemisch behandelen, storten of in de ondergrond brengen

Bijgewerkt op: 31 aug 2007