407. Opslag en verwerking chemisch afval Ecoservice Dordrecht

Ecoservice Nederland heeft het voornemen op de Krabbegors in Dordrecht een opslagdepot en een chemisch-fysische behandelingsinstallatie voor chemische afvalstoffen te realiseren. De capaciteit bedraagt voorlopig ruim 43.000 ton/jaar; bij een eventuele toekomstige uitbreiding tot een drieploegensysteem bedraagt de maximale verwerkingscapaciteit ca. 130.000 ton per jaar. In principe kunnen alle soorten chemische afvalstoffen (behalve radioactieve) worden verwerkt.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
12-02-1992 Datum kennisgeving
12-02-1992 Ter inzage legging van de informatie
13-04-1992 Advies uitgebracht
Toetsing
19-05-1993 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
19-05-1993 Kennisgeving MER
19-05-1993 Ter inzage legging MER
22-07-1993 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Omdat het MER was ingediend vóór 1 maart 1993 was krachtens het overgangsrecht van de Wet milieubeheer nog de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne van toepassing. Ook was een deel van de vergunningaanvraag conform artikel 58 van de Wabm vertrouwelijk. De Commissie heeft deze informatie niet in haar toetsing betrokken. 

De Commissie kwam tot de conclusie dat het MER de nodige informatie voor de besluitvorming bevatte; dat er echter in de evaluatie aandacht geschonken zou moeten worden aan:

● de opmenging van pasteuze en brandbare afvalstoffen met zaagsel die tijdens de homogenisatie plaatsvindt; de Commissie meent dat het nuttig effect van homogenisatie hiermee teniet gedaan wordt en vraagt een kwantitatieve analyse van het gebruik van toeslagstof;

● een beschouwing over alternatieve mogelijkheden om dikslibs te verwerken; het toevoegen van 50% gewichtsaandeel aan diatomeeënaarde geeft aanleiding tot de vraag of er geen varianten bestaan;

● de cumulatieve geurbelasting in de omgeving.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Hans Heuer
dr. ir. Janssen
drs. de Weger
ing. Wolf

Voorzitter: dr. Hans Cohen
Werkgroepsecretaris: mr. Esther van Rosmalen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Ecoservice Nederland b.v.

Bevoegd gezag
Provincie Zuid-Holland
Ministerie van Volkhv., R.O. en Milieubeheer
Zuiveringschap Hollandse Eilanden en Waarden

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C18.2 tot 1-4-2011: Oprichten inrichting voor gevaarlijk afval: verbranden, chemisch behandelen, storten of in de ondergrond brengen

Bijgewerkt op: 10 jul 2018