3850. Rivierklimaatpark IJsselpoort, planuitwerkingsfase

Verschillende partijen, waaronder het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, provincie Gelderland, diverse gemeenten, het Waterschap Rijn & IJssel en Natuurmonumenten werken samen aan het Rivierklimaatpark IJsselpoort. Dit is het gebied in en rond de IJsseluiterwaarden tussen Arnhem en Giesbeek. Doel van het project is een toekomstbestendige en robuuste inrichting van de IJssel en zijn uiterwaarden. Voordat de provincie (als coördinerend bevoegd gezag), de gemeente Rheden en het ministerie besluiten over het voorgenomen project, worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
18-04-2024 Adviesaanvraag bij de Commissie mer

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie werkt op dit moment aan het advies over de inhoud van het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Roeland During
dr. ir. Ruben Jongejan
ing. Rob Vogel

Voorzitter: ir. Harry Webers
Werkgroepsecretaris: dr. Patrick Patiwael

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Gelderland

Bevoegd gezag
Provincie Gelderland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Bijlage V Omgevingsbesluit

Code Omschrijving
001 Project-MER
A4 Eerste bebossing of ontbossing met als doel een andere ruimtelijke functie van de grond
J12 Landinrichtingsprojecten
J4 Binnenvaarwegen
J5 Havens: een haven voor de binnenscheepvaart, een zeehandelshaven of een visserijhaven
K4 Werken voor kanalisering en werken ter beperking van overstromingen
M3 Vakantiedorpen of hotelcomplexen buiten stedelijke zones met bijbehorende voorzieningen
M4 Permanente kampeer- of caravanterreinen

Bijgewerkt op: 01 jul 2024