3819. Natura2000 beheerplan Lonnekermeer

De provincie Overijssel wil het Natura 2000-beheerplan voor het Lonnekermeer herzien. Het beheerplan beschrijft de staat van de natuur in het gebied, de natuurdoelen en de maatregelen die de provincie treft om de doelen te halen. Voor het besluit hierover wordt een milieueffectrapport (MER) opgesteld. Hierin onderzoekt de provincie mogelijke maatregelen binnen en buiten het gebied om de instandhoudingsdoelen te behalen, bijvoorbeeld om de waterhuishouding te verbeteren. De provincie heeft de Commissie voor de milieueffectrapportage gevraagd te adviseren over de inhoud van het op te stellen MER

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
18-01-2024 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie werkt op dit moment aan het advies over de inhoud van het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Gert Dekker
ing. Dorien Grote Beverborg, MSc
dr. Heleen van Londen

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: mr. Roel Sillevis Smitt

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Overijssel

Bevoegd gezag
Provincie Overijssel

Overige gegevens

Categorie├źn Bijlage V Omgevingsbesluit

Code Omschrijving
007.1 Plan-MER vanwege kaderstelling
A3 Waterbeheersingsprojecten voor landbouwdoeleinden, met inbegrip van irrigatie- en droogleggingsprojecten
A4 Eerste bebossing of ontbossing met als doel een andere ruimtelijke functie van de grond
K9 Structurele verlaging van het (streef-)peil van een oppervlaktewater

Bijgewerkt op: 17 apr 2024