3811. GFT vergistingsinstallatie Groningen (OMRIN)

Afvalverwerker Omrin wil een GFT-vergistingsinstallatie bouwen en exploiteren op de Milieuboulevard Groningen. De installatie moet komen op de locatie van de voormalige huisvuilscheiding. Omrin wil daar 130.000 ton GFT verwerken tot circa 6,5 milijoen m³ groengas. Het vergiste organisch materiaal (digestaat) wordt gedroogd tot compost. Voordat de provincie Groningen besluit over de omgevingsvergunnning worden eerst de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
13-12-2023 Adviesaanvraag bij de Commissie mer

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie werkt op dit moment aan het advies over de inhoud van het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Cor Coenrady
Nienke Koeman-Stein
ir. Ruud Swarts
ir. Paul van Vugt

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: mr. Lotte Geense

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Afvalsturing Friesland NV (Omrin)

Bevoegd gezag
Provincie Groningen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Groningen


Categorieën Bijlage V Omgevingsbesluit

Code Omschrijving
001 Project-MER
F3 Geïntegreerde chemische installaties, zijnde installaties voor de fabricage op industriële schaal van stoffen door chemische omzetting, waarin verscheidene eenheden naast elkaar bestaan en functioneel met elkaar verbonden zijn, bestemd voor de fabricage van organische basischemicaliën, anorganische basischemicaliën, fosfaat-, stikstof-, of kaliumhoudende meststoffen als bedoeld in bijlage I bij het Besluit activiteiten leefomgeving (enkelvoudige of samengestelde meststoffen), basisproducten voor gewasbeschermingsmiddelen en van biociden als bedoeld in bijlage I bij het Be- sluit activiteiten leefomgeving, farmaceutische basisproducten met een chemisch of biologisch procedé of explosieven
L2 Installaties voor de verwijdering van niet-gevaarlijke afvalstoffen

Bijgewerkt op: 03 mei 2024