3808. Kavelbesluit IJmuiden Ver Gamma

Het Rijk wil op zee extra windenergie opwekken. In een kavelbesluit wordt bepaald waar en onder welke voorwaarden er in het windenergiegebied IJmuiden Ver een windpark op zee kan komen. Windenergiegebied IJmuiden Ver telt meerdere kavels en ligt 62 kilometer uit de kust van IJmuiden. Kavelbesluit Gamma gaat over kavel Gamma, waar ruimte is voor opwek van 2 GW energie. Voordat de minister voor Klimaat en Energie over kavel Gamma besluit, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Toetsing
11-12-2023 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie toetst op dit moment het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Peter van der Boom, MA
dr. Godfried van Moorsel
ing. Gert Schouwstra, BPM
ing. Rob Vogel

Voorzitter: ir. Kees Slingerland
Werkgroepsecretaris: drs. Leontine van der Meer

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
De minister voor Klimaat en Energie

Bevoegd gezag
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Minister van Infrastructuur en Waterstaat
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorie├źn Bijlage V Omgevingsbesluit

Code Omschrijving
001 Project-MER
C2 Windparken

Bijgewerkt op: 08 mrt 2024