3799. Omgevingsprogramma Kenniskwartier Tilburg

De gemeente Tilburg stelt voor het Kenniskwartier een omgevingsprogramma op, waarin de ambities uit de eerder opgestelde gebiedsvisie worden uitgewerkt. Belangrijke elementen van het omgevingsprogramma zijn grootschalige woningbouw, aanpak van mobiliteitsknelpunten en het verbeteren van de woon- en leefomgeving. Voordat het college van B&W besluit over het omgevingsprogramma, worden de effecten op het milieu en de omgeving onderzocht in een omgevingseffectrapport (OER).

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
15-11-2023 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
12-03-2024 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
Ter voorbereiding heeft de gemeente een onderzoeksagenda opgesteld. Hierin beschrijft ze wat er in het OER onderzocht zal worden en hoe. De gemeente heeft de Commissie voor de milieueffectrapportage om advies gevraagd over deze onderzoeksagenda.
De Commissie adviseert om in het OER verschillende alternatieven voor de inrichting van het Kenniskwartier te onderzoeken of inzichtelijk te maken welke alternatieven al eerder zijn onderzocht. Hierdoor wordt voor alle betrokkenen duidelijk welke voor- en nadelen de verschillende opties hebben en kan de gemeente weloverwogen keuzes maken voor de inrichting van het gebied.
Kees Slingerland, plaatsvervangend voorzitter Commissie mer: ‘Het is belangrijk dat de plannen en de alternatieven concreet en toetsbaar zijn, zodat ze goed met elkaar te vergelijken zijn.’

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Ruwan Aluvihare, BA. MDip LA
ing. Eugène de Beer
Irma Dekker, MSc
ir. Frank Elbers
ing. Johan Janse
ir. Suzanne van der Velde

Voorzitter: ir. Kees Slingerland
Werkgroepsecretaris: drs. Josefine van der Heijde

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Tilburg

Bevoegd gezag
Gemeente Tilburg

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorieën Bijlage V Omgevingsbesluit

Code Omschrijving
007.1 Plan-MER vanwege kaderstelling
J11 Stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra en de aanleg van parkeerterreinen

Bijgewerkt op: 12 mrt 2024