3793. Drinkwaterwinning eiland van Schalkwijk

Drinkwaterbedrijf Vitens wil een nieuwe grondwaterwinning van 7 miljoen m3 per jaar realiseren in het gebied genaamd ‘Eiland van Schalkwijk’. Dit gebied ligt ten zuiden van Houten in de provincie Utrecht. De grondwaterwinning is nodig om te kunnen blijven voldoen aan de drinkwatervraag in de regio Utrecht-Amersfoort. Voordat de provincie Utrecht besluit over het project worden de gevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
24-10-2023 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
10-04-2024 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
In een aantal onderzoeksstappen wordt gekeken naar de beste locatie(s) voor de grondwaterwinning. Uit eerder onderzoek blijkt dat in de ondergrond veel breuken aanwezig zijn. Daardoor zijn de effecten op het grondwater en de indirecte effecten daarvan, bijvoorbeeld op natuur, archeologische waarden en landbouw, nog moeilijk te voorspellen. Inzicht in het grondwatersysteem is daarom een belangrijk onderdeel, zegt de Commissie. Het rapport moet duidelijk maken welke onzekerheden hierbij spelen en hoe daarmee wordt omgegaan. Bijvoorbeeld door extra maatregelen achter de hand te houden als uit monitoring blijkt dat effecten tegenvallen.
Tenslotte adviseert de Commissie om in het rapport toe te lichten hoe de nieuwe grondwaterwinning samenhangt met langetermijnkeuzes over de drinkwatervoorziening. Op korte termijn ligt de winning van diep grondwater voor de hand. Op lange termijn kan winning uit andere bronnen, zoals oppervlaktewater, een goed alternatief zijn.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Lidwien Besselink
drs. Han Grobbe
dr. Peter van der Molen

Voorzitter: drs. Simone Filippini
Werkgroepsecretaris: drs. Pieter Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Waterbedrijf Vitens

Bevoegd gezag
Provincie Utrecht

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Utrecht


Bijgewerkt op: 10 apr 2024