3780. Uitbreiding vergistingsinstallatie Bio Energy Coevorden BV

Bio Energy Coevorden BV (BEC) wil de bestaande mestvergister op bedrijventerrein Europark in Coevorden uitbreiden. Het bedrijf wil uitbreiden van 275.000 ton per jaar naar maximaal 800.000 ton dierlijke mest en andere organische reststromen. De jaarlijkse gasproductie neemt daarmee toe van ongeveer 50 miljoen m3 tot maximaal 130 miljoen m3. Voordat de provincie Drenthe besluit over de vergunning worden eerst de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
30-08-2023 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
20-12-2023 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert om duidelijk het productieproces te beschrijven en aan te geven met welke maatregelen de kwaliteit van mest en organische reststromen wordt gecontroleerd. Deze informatie is nodig om de milieugevolgen van de uitbreiding te beschrijven. Denk daarbij bijvoorbeeld aan uitstoot naar de lucht, lozingen naar water en de toename van verkeer. Geef ook de milieugevolgen in Duitsland aan. Onderzoek de (technische) mogelijkheden om de hinder en de gevolgen voor het milieu te verkleinen.
BEC overweegt ook hoog risico dierlijk materiaal (kadavers) te verwerken. Geef aan waarom deze optie wordt onderzocht en welke (wettelijke) randvoorwaarden aan de orde zijn. Breng duidelijk de gezondheidseffecten in beeld, bijvoorbeeld het risico op dierziekten en geurhinder.
BEC gaat nu aan de slag met het milieueffectrapport. Als dat klaar is, laat de provincie het beoordelen door de Commissie.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Sjoerd Bokma
ir. Arjen Brinkmann
ing. Cor Coenrady

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: dr. Patrick Patiwael

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Bio Energy Coevorden B.V.

Bevoegd gezag
Provincie Drenthe

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Drenthe


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
001.1 Project m.e.r. uitgebreide procedure
C21.6 2018: oprichting van geïntegreerde chemische installatie, dwz installatie voor fabricage op industriële schaal van stoffen door chemische omzetting, waarin verscheidene eenheden naast elkaar bestaan en functioneel met elkaar verbonden zijn, bestemd voor de fabricage van: organische basischemicaliën, anorganische basischemicaliën, fosfaat-, stikstof- of kaliumhoudende meststoffen (enkelvoudige of samengestelde meststoffen), basisproducten voor gewasbescherming en van biociden, farmaceutische basisproducten met een chemisch of biologisch procédé, of explosieven.
D18.1 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie met capaciteit >=50 ton per dag voor de verwijdering van afval (anders dan bedoeld onder D 18.3, D 18.6 of D 18.7)
D39.2 2018: Oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie bestemd voor het verwerken van kadavers van landbouwhuisdieren en delen daarvan, die niet door slachting voor menselijke consumptie zijn gedood, met het doel deze te verwijderen

Bijgewerkt op: 20 dec 2023