3779. Nationaal Programma Ruimte voor Defensie

Defensie zoekt in Nederland nieuwe gebieden, bijvoorbeeld oefengebieden en munitieopslag en ruimte om te kunnen varen, vliegen en rijden. De staatssecretaris stelt daarom een Nationaal Programma op dat aangeeft waar in Nederland deze groei van militaire activiteiten plaats moet gaan vinden. Voordat de staatssecretaris hierover besluit worden de milieugevolgen onderzocht in een op te stellen milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
18-12-2023 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
29-05-2024 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
Zijn keuzes vanuit milieu, natuur en andere ruimteclaims haalbaar en uitvoerbaar?
Defensie hanteert een gefaseerde aanpak bij het opstellen van het rapport. De eerste stap is onderzoeken of en waar ruimte beschikbaar is. De Commissie vraagt hier om meer aandacht voor milieu, natuur en concurrerende ruimteclaims zoals nieuwe woonwijken, het Deltaprogramma en de energietransitie.

Hoe kunnen negatieve effecten worden beperkt?
Voor het uiteindelijke milieueffectrapport is het nodig explicieter vanuit het milieubelang, inclusief de leefomgeving, naar de keuzes van Defensie te kijken. Hierdoor ontstaat ook de ruimte om te komen tot mogelijke ‘win-win’ oplossingen en om ernstige hinder van de militaire luchtvaart te beperken.
Hans Mommaas voorzitter van de Commissie mer: “Iedereen snapt dat je geen laagvliegroutes boven steden als Rotterdam of Groningen moet inplannen. Maar in de afweging waar dan wél, moet je de gevolgen voor het milieu en leefomgeving nadrukkelijker meewegen. Dat is onze boodschap.”

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Christiaan Dahrs
mr. dr. Annelies Freriks
ir. Ferry Koopmans
Margo Meeuwissen, MSc
prof. dr. Dick Simons
ing. Rob Vogel
mr. ing. Gijsbert Jan Vogelaar
dr. Fred Woudenberg
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: prof. dr. ir. Hans Mommaas
Werkgroepsecretaris: drs. Sjoerd Harkema

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Staatssecretaris van Defensie

Bevoegd gezag
Staatssecretaris van Defensie en minister van BZK

Overige gegevens

Bijgewerkt op: 29 mei 2024