3777. Dijkversterking Den Elterweg Zutphen

Het Waterschap Rijn en IJssel wil de dijk versterken langs de Den Elderweg in Zutphen. Een deel van deze dijk voldoet namelijk niet aan de (hoogwater)veiligheidseisen waaraan dijken in 2050 moeten voldoen. Voor het Projectbesluit over de dijkversterking wordt de m.e.r.-procedure doorlopen. De provincie Gelderland heeft de Commissie gevraagd te adviseren over het op te stellen milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
10-08-2023 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
11-12-2023 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie werkt op dit moment aan het advies over de inhoud van het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Arjen Goutbeek
prof. dr. ir. Matthijs Kok
drs. Marinus Kooiman

Voorzitter: ir. Harry Webers
Werkgroepsecretaris: dr. Patrick Patiwael

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Waterschap Rijn en IJssel

Bevoegd gezag
Provincie Gelderland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Bijlage V Omgevingsbesluit

Code Omschrijving
001 Project-MER
K4 Werken voor kanalisering en werken ter beperking van overstromingen

Bijgewerkt op: 14 dec 2023