3756. Bedrijventerrein Oosterhorn (Delfzijl) 2023

In 2017 is een nieuw bestemmingsplan voor bedrijventerrein Oosterhorn opgesteld. De milieugevolgen van dit bestemmingsplan zijn onderzocht in een milieueffectrapport. Het bestemmingsplan werd in 2019 door de Raad van State vernietigd. De gemeente wil een nieuw bestemmingsplan vaststellen. Het milieueffectrapport uit 2017 is geactualiseerd, zodat de gemeenteraad de milieugevolgen kan meewegen bij het besluit over het bestemmingsplan.

Procedure en adviezen

Toetsing
30-05-2023 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
24-04-2024 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Voorlopig toetsingsadvies
In het rapport staat veel informatie over de milieugevolgen. De Commissie concludeert echter dat er nog informatie ontbreekt. Zo is nog niet duidelijk of er 'zeer zorgwekkende stoffen' (ZZS) of 'vluchtige organische stoffen' (VOS) uitgestoten kunnen worden. Effecten die zulke stoffen op de gezondheid van omwonenden kunnen hebben zijn tegenwoordig een groter aandachtspunt dan in 2017.
Ook heeft meer industrie gevolgen voor de natuur in de Waddenzee. Het oppompen en lozen van koelwater, mogelijke uitstoot van chemische stoffen en een toename van stikstofdepositie zetten de natuur verder onder druk. Dit terwijl er al een grote verbeteropgave ligt. Uit het rapport blijkt onvoldoende of verdere invulling van Oosterhorn wel mogelijk is zonder de natuur verder aan te tasten.
Dat laatste geldt niet alleen voor Oosterhorn, maar ook voor de Eemshaven, het nieuwe bedrijventerrein in de Oostpolder ten zuiden van de Eemshaven en voor ander gebruik van de Waddenzee, zoals recreatie, visserij en scheepsverkeer. De Commissie doet daarom ook de aanbeveling om parallel aan het bestemmingsplan 'uit te zoomen' en een actueel en integraal gebiedsprogramma op te stellen, ter vervanging van de Structuurvisie Eemsmond-Delfzijl uit 2017. De milieueffecten van verschillende ontwikkelingen in de regio kunnen dan in samenhang worden afgewogen.
De gemeente heeft aangegeven een aanvulling op het MER voor bedrijventerrein Oosterhorn te gaan opstellen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Tanja Bremer
ing. Rob Vogel
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: ir. Kees Slingerland
Werkgroepsecretaris: drs. Geertje Korf

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Eemsdelta

Bevoegd gezag
Gemeente Eemsdelta

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Groningen


Bijgewerkt op: 24 apr 2024