3745. Bestemmingsplan buitengebied Súdwest-Fryslân II

Gemeente Súdwest-Fryslân wil een nieuw bestemmingsplan opstellen voor de oostelijke helft van het buitengebied. In 2017 is al een bestemmingsplan voor de westelijke helft van het buitengebied vastgesteld. Met het nieuwe bestemmingsplan krijgen alle agrarische bedrijven in het buitengebied een bouwvlak van 1,5 hectare, wat uitgebreid kan worden tot 2 hectare. Het plan verbiedt verdere uitbreiding van geitenhouderijen. Voordat de gemeenteraad besluit over het bestemmingsplan, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Toetsing
04-05-2023 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
31-07-2023 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De ambities uit de eerder vastgestelde omgevingsvisie moeten concreet landen in het bestemmingsplan. Bijvoorbeeld op het gebied van stikstofreductie, herstel van de biodiversiteit en verbetering van de waterkwaliteit. Uit het onderzoek naar de milieugevolgen van het bestemmingsplan blijkt echter niet of en zo ja, in hoeverre, die ambities gerealiseerd worden. Ook is niet duidelijk welke aanvullende acties daarvoor nog nodig zijn.
Daarnaast zijn er onduidelijkheden in de beschrijving van de huidige milieusituatie en de ontwikkeling die nog kan plaatsvinden. Dat maakt dat de verandering in de milieugevolgen door het nieuwe plan niet goed kan worden beschreven. Tenslotte is onvoldoende in beeld welke gevolgen het bestemmingsplan voor landschap en natuur kan hebben.
De Commissie adviseert het rapport aan te vullen voordat er een besluit over het bestemmingsplan wordt genomen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Sjoerd Bokma
dr. Roeland During
ing. Rob Vogel

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: drs. Geertje Korf

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Súdwest-Fryslân

Bevoegd gezag
Gemeente Súdwest-Fryslân

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Friesland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling

Bijgewerkt op: 31 jul 2023