3742. Omgevingsvisie Doetinchem

De gemeente Doetinchem stelt een omgevingsvisie op voor de ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente op de korte en langere termijn. Hierin worden keuzes gemaakt voor bijvoorbeeld woningbouw, opwekking van duurzame energie en het landelijk gebied. Voordat de gemeenteraad besluit over de omgevingsvisie zijn de effecten ervan onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Toetsing
18-04-2023 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
07-09-2023 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Uit het rapport blijkt dat de omgevingsvisie positieve effecten heeft voor onder andere het aantal woningen en klimaatadaptatie (omgaan met wateroverlast, hittestress, droogte). Veel andere effecten, bijvoorbeeld voor duurzaamheid, natuur en landschap, zijn nog moeilijk te voorspellen, omdat ze afhankelijk zijn van keuzes die nog niet in de omgevingsvisie staan. Zo zijn nog keuzes nodig voor woningbouw, mobiliteit, duurzame energieproductie en de ontwikkeling van het landelijk gebied. Ook is er nog geen volledig beeld van milieuknelpunten.
Het rapport laat nog niet zien in hoeverre ontwikkelingen met elkaar kunnen conflicteren, omdat nog niet duidelijk is waar welke ruimte nodig is. Deze informatie is nodig om goed overzicht te hebben over dilemma’s, zodat de gemeente bij uitwerking van de omgevingsvisie goede afwegingen kan maken. De Commissie adviseert om het milieueffectrapport aan te vullen en daarna pas een besluit te nemen over de omgevingsvisie.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Eric van der Aa
ing. Johan Janse
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: ir. Harry Webers
Werkgroepsecretaris: drs. Pieter Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Doetinchem

Bevoegd gezag
Gemeente Doetinchem

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D11.2 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen ingeval opp. >=100 ha, een aaneengesloten gebied met >=2000 of meer woningen, of een bedrijfsvloeroppervlak van >= 200.000m2
D22.2 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van een windturbinepark indien gezamenlijk vermogen van >= 15 megawatt (elektrisch), of 10 windturbines of meer

Bijgewerkt op: 07 sep 2023