3739. Ontsluitingsweg Urk

Provincie Flevoland wil de verkeersveiligheid en doorstroming op de Domineesweg verbeteren. Hiervoor zijn verschillende oplossingen mogelijk. De gemeente Urk wil daarbij graag dat de weg ook bijdraagt aan een verbetering van de verdeling van het verkeer binnen de bebouwde kom. Voor de gemeente Noordoostpolder is het belangrijk dat de bereikbaarheid van Tollebeek en Espel verbetert. In een milieueffectrapport worden de gevolgen van het project voor het milieu in beeld gebracht, voordat oer het tracé wordt besloten.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
13-04-2023 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
16-06-2023 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
03-08-2023 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Reikwijdte en detailniveau
Er zijn al eerder verkenningen naar mogelijke oplossingen gedaan. Deze zijn vooral beoordeeld op verkeerskundige effecten. Op basis daarvan is een bestuurlijke voorkeur voor een randweg uitgesproken. De Commissie adviseert ook te kijken welke gevolgen de eerder afgevallen oplossingen voor het milieu kunnen hebben.
"Geef aan wat de te onderzoeken tracés bijdragen aan de doelstellingen van de provincie en gemeenten", schrijft de Commissie in haar advies. "Werk daarom de doelstellingen concreet uit. Breng vervolgens de gevolgen voor de leefomgeving, milieu en natuur van alle oplossingen goed in beeld."
Tot slot is het advies van de Commissie om ook te kijken naar de plannen die in ontwikkeling zijn. Een wegtracé kan bijvoorbeeld belemmerend zijn voor de ontwikkeling van toekomstige woonwijken, doordat de luchtkwaliteit er verslechtert. Op die manier wordt uit het milieueffectrapport duidelijk welke keuzes er gemaakt moeten worden.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Joep Lax
ing. Rob Vogel

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: drs. Geertje Korf

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Flevoland

Bevoegd gezag
Provincie Flevoland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Flevoland


Categorie├źn Bijlage V Omgevingsbesluit

Code Omschrijving
001 Project-MER
007.2 Plan-MER vanwege passende beoordeling
J1 Wegen

Bijgewerkt op: 03 aug 2023