3736. Project Sapphire, productie van blauwe waterstof, Maasvlakte Rotterdam

Het bedrijf Onyx Power wil op de Maasvlakte een fabriek realiseren voor de productie van waterstof uit aardgas. Bij de productie komt CO2 vrij, die wordt afgevangen en ondergronds opgeslagen onder de zeebodem. Dit wordt blauwe waterstof genoemd. Voordat de provincie Zuid-Holland en de minister van Infrastructuur en Waterstaat besluiten over de omgevings- respectievelijk waterwetvergunning, worden de milieugevolgen eerst onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
29-03-2023 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
13-07-2023 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Persbericht
Advies reikwijdte en detailniveau

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
Neem een volledige beschrijving op van alle installatieonderdelen en benodigde grond- en hulpstoffen, schrijft de Commissie. Beschrijf dan de gevolgen van het productieproces voor de luchtkwaliteit, geluidbelasting, externe veiligheid, waterkwaliteit en natuur. Geef aan welke maatregelen mogelijk zijn om negatieve effecten te vermijden.
 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. ir. Wim Brilman
ir. Arjen Brinkmann
drs. Eelke Kooi
ir. Paul van Vugt

Voorzitter: ir. Kees Slingerland
Werkgroepsecretaris: dr. Geert Draaijers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Onyx Strategic Investment Management II B.V.

Bevoegd gezag
DCMR Milieudienst Rijnmond
Rijkswaterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
001.1 Project m.e.r. uitgebreide procedure
C08.3 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van installatie voor afvangen van CO2-stromen >=1,5 megaton pj uit installaties van C-lijst tbv opslag volgens Richtlijn 2009/31/EG
C21.6 2018: oprichting van geïntegreerde chemische installatie, dwz installatie voor fabricage op industriële schaal van stoffen door chemische omzetting, waarin verscheidene eenheden naast elkaar bestaan en functioneel met elkaar verbonden zijn, bestemd voor de fabricage van: organische basischemicaliën, anorganische basischemicaliën, fosfaat-, stikstof- of kaliumhoudende meststoffen (enkelvoudige of samengestelde meststoffen), basisproducten voor gewasbescherming en van biociden, farmaceutische basisproducten met een chemisch of biologisch procédé, of explosieven.
D08.1 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een buisleiding voor het transport van gas , olie of CO2-stromen ten behoeve van geologische opslag of de wijziging of uitbreiding van een buisleiding voor het transport van chemicaliën in gevoelig gebied ingeval transport aardgas >= 5km of ingeval transport van olie, CO2-stromen of gas, niet zijnde aardgas, >=1 km
D11.3 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een industrieterrein als opp. >= 75 ha

Bijgewerkt op: 13 jul 2023