3735. Windplan Echteld-Lienden, provincie Gelderland

De provincie Gelderland wil een windpark van Vattenfall mogelijk maken rond de A15 in de gemeenten Neder-Betuwe en Buren. Het windpark is onderdeel van een energiepark waarin ook zonnepark Panderweg Oost zal komen. Het zonnepark heeft een aparte procedure doorlopen en is inmiddels vergund. Voordat Gedeputeerde Staten van Gelderland besluiten over het windpark worden de milieueffecten onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
27-03-2023 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
13-07-2023 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
Het windpark zal bestaan uit 7-11 windturbines en zal maximaal 55 megawatt elektriciteit opwekken. Voor de inrichting wil Vattenfall meerdere alternatieve inrichtingen onderzoeken op basis van drie uitgangspunten: maximale energieopwekking, leefomgeving en landschappelijke inpassing.
De Commissie adviseert om de locatiekeuze van het windpark te onderbouwen. Ga bij de ontwikkeling van de alternatieve inrichtingen uit van de uitgangspunten en niet van het realiseren van 55 megawatt. Onderzoek voor elk van deze alternatieven de milieugevolgen. Tot slot adviseert de Commissie om de omgeving bij het beoordelen van de alternatieve inrichtingen te betrekken.


 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Peter van der Boom, MA
dr. Roeland During
ing. Rob Vogel

Voorzitter: ir. Harry Webers
Werkgroepsecretaris: dr. Patrick Patiwael

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Vattenfall Duurzame Energie N.V.

Bevoegd gezag
Provincie Gelderland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008.1 Project-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D22.2 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van een windturbinepark indien gezamenlijk vermogen van >= 15 megawatt (elektrisch), of 10 windturbines of meer

Bijgewerkt op: 13 jul 2023