3733. Omgevingsvisie gemeente Vijfheerenlanden

De gemeente Vijfheerenlanden wil zeker 3000 nieuwe woningen bouwen, duurzame energie opwekken en voldoende werkgelegenheid bieden. Ook heeft de gemeente ambities voor mobiliteit, klimaat, water en biodiversiteit. De gemeente heeft hiervoor een omgevingsvisie opgesteld. Voordat de gemeenteraad besluit over de omgevingsvisie, zijn de milieugevolgen onderzocht in een omgevingseffectrapport.

Procedure en adviezen

Toetsing
24-03-2023 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
30-08-2023 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het rapport gaat in op de potentiële locaties voor woningen, werkplekken en windturbines die in de omgevingsvisie staan. Dat helpt om de milieueffecten te betrekken bij het besluit over de omgevingsvisie. De Commissie adviseert het onderzoek naar de windlocaties te verhelderen. Ga bijvoorbeeld in op de mogelijke effecten voor vogels en vleermuizen. Ga verder in op hoe het landschap door de windturbines beïnvloed wordt. Ook de keuze van de zoekgebieden en hoe deze ingevuld worden moet beter onderbouwd worden. Ten slotte is het advies voor het landelijk gebied om de effectbeoordeling aan te passen. Het landelijk gebied omvat uiterwaarden, lintbebouwing en veenweidelandschap, en de beoordeling houdt nu nog onvoldoende rekening met deze landschappelijke verschillen. De Commissie adviseert het omgevingseffectrapport aan te passen voordat de gemeente besluit over de omgevingsvisie. Dan kan het milieubelang goed meegewogen worden in de besluitvorming.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Peter van der Boom, MA
Wouter Schik, BSc, MA
ir. Marlies Verspui
drs. ing. Arjan van de Werken

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: Marianne Schuerhoff, MSc

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Vijfheerenlanden

Bevoegd gezag
Gemeente Vijfheerenlanden

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Utrecht


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D11.2 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen ingeval opp. >=100 ha, een aaneengesloten gebied met >=2000 of meer woningen, of een bedrijfsvloeroppervlak van >= 200.000m2

Bijgewerkt op: 30 aug 2023