3729. Gebiedsontwikkeling Groene rivier Well

Waterschap Limburg, het Rijk, de provincie Limburg en de gemeente Bergen willen gezamenlijk het project ‘Groene Rivier Well’ realiseren. Bij hoog water zal de Maas door de ‘groene rivier’ gaan stromen. In het gebied vindt rivierverruiming plaats door verlaging van het maaiveld en verwijdering van obstakels en worden dijken verplaatst en verhoogd. Verder bevat het plan maatregelen om natuur te herstellen en de ruimtelijke kwaliteit in het gebied te vergroten. Voordat de Minister besluit over het project worden de effecten beschreven in een milieueffectrapport. De Minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft de Commissie om advies gevraagd over de benodigde inhoud van het milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
30-01-2023 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
24-05-2023 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
Eerder heeft het Waterschap al de effecten van versterking van de dijken onderzocht. Na het hoogwater van 2021 is gekozen om het gebied in een keer integraal te ontwikkelen, in plaats van gefaseerd. Het rapport moet de verschillende doelen en randvoorwaarden voor het project concreet maken. Er zijn doelen voor waterveiligheid, watersysteem, natuur, ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid. Zo wordt duidelijk welke ruimte er is voor het ontwikkelen van varianten.
Gebruik deze varianten om te onderzoeken welke kansen er zijn om ambities voor natuur en ruimtelijke kwaliteit in het gebied te realiseren, zegt de Commissie. Denk daarbij aan het verbeteren van de natuur- en waterkwaliteit van de Wellse Molenbeek, het sparen van waardevolle beplanting en het voorkomen van hinder tijdens de realisatiefase.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Yttje Feddes
ir. Casper van der Giessen
drs. Allard van Leerdam

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: drs. Pieter Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Waterschap Limburg
Provincie Limburg
Gemeente Bergen (L.)

Bevoegd gezag
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
001.1 Project m.e.r. uitgebreide procedure
D03.2 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van werken inzake kanalisering of ter beperking van overstromingen, inclusief primaire waterkeringen en rivierdijken

Bijgewerkt op: 24 mei 2023