372. Project Infiltratie Maaskant (PIM)

Het Project Infiltratie Maaskant (PIM) met een eindcapaciteit van 50 miljoen m3 per jaar) in het poldergebied ten zuiden van Lith, is gericht op het infiltreren van voorgezuiverd oppervlaktewater, de terugwinning daarvan en de nazuivering tot drinkwater. Het oppervlaktewater uit de Maas, of zo nodig uit de Waal, zal worden ingenomen in de Lithse Ham, een zandwinplas ten westen van Lith.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
01-07-1991 Datum kennisgeving
01-07-1991 Ter inzage legging van de informatie
12-09-1991 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
24-04-1995 Kennisgeving MER
24-04-1995 Ter inzage legging MER
25-04-1995 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
04-07-1995 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie gaf in haar toetsingsadvies aan, dat het MER een goed beeld gaf van het voornemen en derhalve voldoende informatie bood voor de verdere besluitvorming. Voor de besluitvorming over het innamebekken in de Maasuiterwaard beval de Commissie aan om een goede afstemming te zoeken met het natuurontwikkelingsproject Fort St. Andries. 

Op 17 oktober 1997 maakte het Ministerie van Verkeer en Waterstaat bekend dat aan de WOB vergunning was verleend ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren voor het lozen van afvalwater uit het PIM.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Ron Mes
ir. Olsthoorn
ir. Sijmons
ir. Jan Verhagen

Voorzitter: ir. Karel Veldhuis
Werkgroepsecretaris: mr. Rolf-Jan Sielcken

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Waterleidingsmaatschappij Oost-Brabant N.V.

Bevoegd gezag
Noord-Brabant

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C15.1 tot 1-4-2011: Infiltratie of onttrekking van water >= 3 miljoen m3 per jaar (m.u.v. bronbemalers)

Bijgewerkt op: 31 aug 2007