3712. Dijkversterking Pannerden - Westervoort

De dijk langs de Rijn en IJssel tussen de Pannerdense Waard tot aan de A12-brug over de IJssel bij Westervoort voldoet niet meer aan de waterveiligheidseisen. Daarom zoekt het Waterschap Rijn en IJssel naar oplossingen om dat gebied beter te beschermen. Het projectbesluit hierover wordt vastgesteld door het waterschap, waarna Gedeputeerde Staten van Gelderland het moet goedkeuren. Voordat Gedeputeerde Staten dit projectbesluit goedkeurt worden de milieueffecten onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
22-12-2022 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
13-03-2023 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
07-06-2023 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies Reikwijdte en Detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Reikwijdte en detailniveau
Het hoofddoel van de dijkversterking is het bieden van veiligheid en bescherming bij hoog water. De dijk ligt grotendeels in een beschermd natuurgebied met waardevol landschap en cultureel erfgoed. Het beschermen daarvan is een nevendoel.
De veiligheidsopgave verschilt langs de dijk. Daardoor is het gebied opgedeeld in acht delen. Voor elk deel zijn alternatieven ontwikkeld. Deze zijn duidelijk beschreven. Hieruit worden de zogenoemde kansrijke alternatieven geselecteerd. Daarvan worden de milieugevolgen onderzocht. De Commissie adviseert om de bandbreedte van de veiligheidsopgave duidelijk te beschrijven. Beperk daarnaast het aantal te onderzoeken alternatieven. Onderzoek in ieder geval een meest natuurvriendelijk alternatief.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Irma Dekker, MSc
dr. Roeland During
prof. dr. ir. Matthijs Kok

Voorzitter: drs. Liesbeth van Tongeren
Werkgroepsecretaris: dr. Patrick Patiwael

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Waterschap Rijn en IJssel

Bevoegd gezag
Provincie Gelderland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
001.1 Project m.e.r. uitgebreide procedure
D03.2 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van werken inzake kanalisering of ter beperking van overstromingen, inclusief primaire waterkeringen en rivierdijken

Bijgewerkt op: 07 jun 2023