3710. Waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied

Het Rijk wil - om de klimaatdoelen te halen - in het Noordzeekanaalgebied hogedruk waterstoftransportleidingen mogelijk maken van Hynetwork Services B.V. Deze leidingen worden een onderdeel van het landelijke waterstofleidingnetwerk. Hier gaat het om verbindingen met het Amsterdamse Havengebied en IJmond, waarbij deels gebruik wordt gemaakt van een bestaande gasleiding.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
15-12-2022 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
18-07-2023 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
Er ligt een goede en vrij complete onderzoeksagenda. De Commissie adviseert om straks in het milieurapport extra aandacht te geven aan opeenstapeling van hinder. In het gebied vinden veel ontwikkelingen tegelijk plaats, wat zorgt voor hinder. Onderzoek welke mogelijkheden er zijn om deze overlast te beperken, bijvoorbeeld door slimme combinaties van projecten. Geef ook een beeld van de milieueffecten die regionaal om de hoek komen kijken bij de productie van waterstof of het gebruik daarvan. Bijvoorbeeld elektrolyse op land of de aanvoer van waterstof via schepen. Deze processen zijn nu nog niet bekend, maar kunnen wel milieugevolgen hebben. Tot slot adviseert de Commissie om in het rapport te laten zien hoe dit waterstofnet-werk past binnen het landelijk Programma Energiehoofdstructuur. Dit programma gaat over de principekeuze van het (landelijk) waterstofnetwerk, de locatie-onderbouwing en de milieuargumenten daarbij.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Wouter Beekman
Irma Dekker, MSc
dr. Heleen van Londen
Sjoerd Post

Voorzitter: prof. dr. ir. Hans Mommaas
Werkgroepsecretaris: Tom Ludwig, MA

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Hynetwork Services

Bevoegd gezag
De minister voor Klimaat en Energie
De minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Bijgewerkt op: 18 jul 2023