3709. Omgevingsvisie Amersfoort

Gemeente Amersfoort stelt een omgevingsvisie op. Daarin wordt het langetermijnbeleid voor ruimtelijke ontwikkelingen vastgelegd. Amersfoort wil met het ruimtelijk beleid zorgen dat mensen gezond kunnen samenleven in een inclusieve stad. Voordat de gemeenteraad besluit over de visie, zijn de milieugevolgen en de sociale en economische effecten onderzocht in een omgevingseffectrapport.

Procedure en adviezen

Toetsing
16-12-2022 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
08-02-2023 Ter inzage legging MER
05-04-2023 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
In de nieuwe omgevingsvisie worden beleidskeuzes gemaakt over klimaatadaptatie, gezondheid, de duurzame stad en slim ruimtegebruik. De effecten van die keuzes zijn in het rapport grotendeels goed in beeld gebracht. Het rapport maakt duidelijk welke keuzes realiseerbaar en haalbaar zijn, bijvoorbeeld ten aanzien van groen in de omgeving en klimaatadaptatie.
Een uitzondering zijn de effectscores op duurzaamheid. De gemeente heeft hoge ambities, zoals 50 procent minder grondstoffengebruik in 2030 of 49 procent reductie van CO2. De informatie in het rapport onderbouwt echter onvoldoende dat die duurzaamheidsambities ook haalbaar zijn. Geef meer en nauwkeuriger inzicht over zaken als duurzame energie, energiebesparing en vermindering van autogebruik, aldus de Commissie.
De Commissie adviseert het rapport aan te vullen en daarna pas een besluit te nemen over de visie.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Hasse Goosen
ing. Ben Peters
ing. Rob Vogel
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: ir. Harry Webers
Werkgroepsecretaris: drs. Geertje Korf

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Amersfoort

Bevoegd gezag
Gemeente Amersfoort

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Utrecht


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D11.2 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen ingeval opp. >=100 ha, een aaneengesloten gebied met >=2000 of meer woningen, of een bedrijfsvloeroppervlak van >= 200.000m2

Bijgewerkt op: 05 apr 2023