3688. Gebiedsontwikkeling Winkelsteeg gemeente Nijmegen

Gemeente Nijmegen wil het gebied 'Winkelsteeg' transformeren en intensiever benutten voor wonen en werken. Er is een projectplan opgesteld, dat wordt uitgewerkt in bestemmingsplannen. Voordat de gemeenteraad besluit over het eerste bestemmingsplan, voor het gebied rond station Goffert, zijn de milieugevolgen van de hele transformatie onderzocht in een milieueffectrapport (MER).

Procedure en adviezen

Toetsing
28-09-2022 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
09-03-2023 Ter inzage legging MER
11-05-2023 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie constateert dat er nog veel onzekerheden zijn over welke milieueffecten zullen optreden. De gemeente wil een hoge kwaliteit van de leefomgeving realiseren in Winkelsteeg. Het MER maakt nog niet volledig duidelijk of dat gaat lukken. Dit komt onder andere doordat de andere deelgebieden nog moeten worden uitgewerkt. Op onderdelen is wel informatie aanwezig in achterliggende beleids- of onderzoekstukken. Maar het totaalbeeld dat het MER had moeten geven is er nog niet. De Commissie adviseert het MER aan te vullen met een gedegen monitoringsprogramma. Daarmee kan de gemeente goed bijhouden hoe de kwaliteit van de leefomgeving zich ontwikkelt. Bijvoorbeeld of er wel voldoende groen is, of er niet te veel geluid is en of er geen wateroverlast kan ontstaan tijdens hoosbuien. Door dit goed in de gaten te houden tijdens de ontwikkeling van het gebied kan op tijd worden bijgestuurd als de ambities niet gehaald dreigen te worden. De gemeente heeft aangegeven dat er inderdaad een monitoringsprogramma voor Winkelsteeg zal worden opgesteld. Dit wordt waarschijnlijk eind dit jaar aan de Commissie voorgelegd. Eerst wordt de bestemmingsplanprocedure voor het gebied rond Station Goffert afgerond.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Ruwan Aluvihare, BA. MDip LA
ir. Frank Elbers
ing. Ben Peters

Voorzitter: ir. Kees Slingerland
Werkgroepsecretaris: drs. Geertje Korf

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Nijmegen

Bevoegd gezag
Gemeente Nijmegen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D11.2 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen ingeval opp. >=100 ha, een aaneengesloten gebied met >=2000 of meer woningen, of een bedrijfsvloeroppervlak van >= 200.000m2

Bijgewerkt op: 11 mei 2023