3687. Omgevingsvisie Heusden

De gemeente Heusden wil een visie voor haar fysieke leefomgeving vastleggen. Daarin zijn gezondheid en levendig wonen van belang, net als ondernemerschap, natuur, landschap en de klimaatdoelstellingen. Concreet wil de gemeente de bouw van 1500 tot 2500 woningen mogelijk maken. Hiervoor wil ze een omgevingsvisie vastleggen, die de basis vormt voor het omgevingsplan. Om zicht te krijgen op de gevolgen voor de omgeving heeft de gemeent een omgevingseffectrapport op laten stellen. Zij heeft de Commissie gevraagd om te adviseren of dit rapport voldoende informatie bevat om te kunnen besluiten over de omgevingsvisie. 

Procedure en adviezen

Toetsing
28-09-2022 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
29-09-2022 Ter inzage legging MER
22-12-2022 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het rapport beschrijft mogelijke ontwikkelingen voor onder andere woningbouw, bedrijventerreinen en energietransitie. Het rapport brengt de effecten op de omgeving hiervan op hoofdlijnen in beeld. Wel mist nog een duidelijk onderscheid tussen de nieuwe keuzes die in de visie mogelijk worden gemaakt en wat er al eerder besloten is, aldus de Commissie. Dat is nodig om een goed beeld te krijgen van de omgevingseffecten. Het zal de raad ook helpen om te besluiten of er verzachtende maatregelen nodig zijn, bijvoorbeeld voor natuur of landschap.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Irma Dekker, MSc
dr. Roeland During
ir. Henk Otte
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: drs. Liesbeth van Tongeren
Werkgroepsecretaris: Marianne Schuerhoff, MSc

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Bevoegd gezag
gemeenteraad van Heusden

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D11.2 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen ingeval opp. >=100 ha, een aaneengesloten gebied met >=2000 of meer woningen, of een bedrijfsvloeroppervlak van >= 200.000m2

Bijgewerkt op: 22 dec 2022