3682. 380 kV-hoogspanningsverbinding Diemen-Ens

Om de capaciteit van het elektriciteitsnet uit te breiden wil netbeheerder Tennet tussen Diemen en Ens een nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding aanleggen. Voordat de minister een zogeheten voorkeursbeslissing neemt worden de milieugevolgen onder- zocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
06-09-2022 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
10-03-2023 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
01-06-2023 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
Onderzoek in het rapport alternatieven en varianten waarmee de gevolgen voor natuur, landschap, erfgoed en volksgezondheid worden beperkt, adviseert de Commissie. Denk aan ondergrondse verbindingen in gebieden met hoge natuur- en erfgoedwaar- den en in (geplande) woongebieden. Onderzoek ook de invloed op het landschap van het type mast dat gebruikt wordt voor de hoogspanningsverbinding.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Theo Fens
ing. Jan van der Grift
ing. Rob Vogel

Voorzitter: ir. Harry Webers
Werkgroepsecretaris: dr. Geert Draaijers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
TenneT

Bevoegd gezag
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Flevoland; Nederland, provincie Noord-Holland


Bijgewerkt op: 01 jun 2023